1985

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Pantalle|s -

Dei­xa de ser una pel·lí­cu­la d’aven­tu­res en el mo­ment en què la mà­qui­na de fer gel que ha in­ven­tat el pa­re de fa­mí­lia in­ter­pre­tat per Har­ri­son Ford ex­plo­ta. En la fos­cor de la nit, l’apa­rell cre­ma en fla­mes, com si fos un mons­tre que ru­geix des de les en­tra­nyes de l’in­fern. El foc te­nyeix de ver­mell el ros­tre de Ford, que cri­da des­es­pe­rat. Es­tè­ti­ca­ment, aquest mo­ment sem­bla pro­pi del ci­ne­ma fan­tàs­tic; i pel que fa al pò­sit: res no se­rà igual des­prés d’aquesta es­ce­na, ja que l’aven­tu­ra de la fa­mí­lia Fox per la jun­gla co­men­ça a aga­far un cai­re tèr­bol.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.