Go­et­he i la vi­da do­mès­ti­ca

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Mirade|s - MERCEDES CEBRIÁN / LISBETH SALAS (FO­TOS) Lisbeth Salas

Les bo­ti­gues de re­cords de les ca­ses mu­seu d’ar­tis­tes ser­vei­xen com a re­sum del que els qui van co­mis­sa­ri­ar allò que s’ex­po­sa vo­len que re­tin­guem en la nos­tra me­mò­ria. A la bo­ti­ga de la ca­sa de Go­et­he a Frank­furt po­dem ad­qui­rir des d’un click de Play­mo­bil que re­pre­sen­ta a un di­mi­nut Go­et­he plo­ma en mà es­cri­vint el seu Faust, fins al cer­cle cro­mà­tic que l’au­tor va desen­vo­lu­par per ex­pli­car la te­o­ria dels co­lors –re­co­lli­da al lli­bre d’igual tí­tol pu­bli­cat el 1810– en for­mat tar­ge­ta postal. Al­tres ide­es a la ven­da que ens por­ten di­rec­ta­ment a l’èpo­ca de l’es­crip­tor més uni­ver­sal en llen­gua ale­ma­nya són els di­bui­xos del seu per­fil, si­lu­e­te­jat en co­lor ne­gre. Aquest ti­pus de di­bui­xos eren pràc­ti­ca ha­bi­tu­al du­rant el se­gle XVIII, per ai­xò al­guns de­co­ren al­gu­nes pa­rets de l’ha­bi­tat­ge, una ca­sa de tres pi­sos, àm­plia però sen­se mas­sa lu­xes, si­tu­a­da en el nú­me­ro 23 del car­rer Gros­ser Hirsch­gra­ben: en ella va néi­xer Go­et­he el 1749. Va ser allà ma­teix on va re­bre la se­va edu­ca­ció, a càr­rec de di­ver­sos pro­fes­sors i del seu pro­pi pa­re, fins al 1765, da­ta en què va co­men­çar a es­tu­di­ar dret a Leip­zig. Des­prés de gra­du­ar-se va tor­nar a aquesta ca­sa per un temps, i aquí va es­criu­re la se­va pri­me­ra obra dra­mà­ti­ca, Götz von Ber­lic­hin­gen, i la se­va cè­le­bre no­vel·la cur­ta Les des­ven­tu­res del jo­ve Wert­her, ins­pi­ra­da en les se­ves ex­pe­ri­èn­ci­es amo­ro­ses amb la jo­ve Lot­te Buff du­rant els seus me­sos com a pas­sant d’ad­vo­ca­cia en la pe­ti­ta po­bla­ció de Wetz­lar. Tam­bé va ser en­tre aques­tes grui­xu­des pa­rets on va es­bos­sar una ver­sió pri­me­ren­ca del Faust, avui cone­gu­da com l’Ur­faust.

És el mo­ment d’en­trar a la ca­sa, si­tu­a­da al cos­tat del que a la tar­dor del 2019 se­rà el Mu­seu Ro­màn­tic Ale­many (Deutsc­hes Ro­man­tik Mu­se­um), en­ca­ra en obres. El pri­mer que ve­iem des­prés de re­cór­rer un pas­sa­dís és un pe­tit pa­ti on es tro­ben els banys, una font de pe­dra i un pou d’ai­gua ac­ci­o­nat per una bom­ba. El pou no és par­ti­cu­lar­ment bo­nic, però tot just veu­re’l co­men­cem a vi­at­jar cap en­re­re en el temps.

Vi­at­ge al se­gle XVIII

Hem ac­ce­dit a la plan­ta bai­xa per la por­ta poste­ri­or i ens tro­bem al ves­tí­bul, on ens rep un gran ar­ma­ri de fus­ta fos­ca amb al­gu­na pi­ca­da d’ullet al bar­roc. La tra­pa que ve­iem se­mi­a­ma­ga­da a l’es­quer­ra ens con­dui­ria al celler i al re­bost, en el cas que ens per­me­tes­sin aven­tu­rar-nos a vi­si­tar-los. La (Ca­ra­cas, 1971) és fo­tò­gra­fa. Es­pe­ci­a­lit­za­da en re­trats li­te­ra­ris, fa més d’una dè­ca­da que fo­to­gra­fia es­crip­tors tant a Amè­ri­ca com Eu­ro­pa, tre­ball que ha re­co­pi­lat en di­ver­sos lli­bres

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.