Fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 6 D’octubre Del 2018 -

1 El rey re­ci­be 1/4 Edu­ar­do Men­do­za, Seix Bar­ral. A la Bar­ce­lo­na dels 60 i 70 Ru­fo Ba­ta­lla bus­ca el seu lloc al món 2 La des­a­pa­ri­ci­ón de Step­ha­nie Mai­ler 2/7 Joël Dicker, Al­fa­gua­ra. Una pe­ri­o­dis­ta des­a­pa­reix des­prés de de­ma­nar de re­o­brir un as­sas­si­nat 3 Hip­pie 3/4 Pau­lo Co­el­ho, Pla­ne­ta. El Pau­lo i la Kar­la vi­uen una his­tò­ria d’amor en ru­ta cap a Kàt­man­du 4 Trai­ci­ón 6/4 Wal­ter Mos­ley, RBA. Un po­li­cia cai­gut en des­grà­cia con­ver­teix l’afany de jus­tí­cia en motor vi­tal 5 La re­tor­na­da 5/4 Do­na­te­lla de Pi­e­tran­to­nio, Du­o­mo. Una ado­les­cent és tor­na­da a la se­va fa­mí­lia bi­o­lò­gi­ca i ho perd tot 6 Las hi­jas del Ca­pitán 4/14 Ma­ría Du­eñas, Pla­ne­ta. Tres ger­ma­nes es­pa­nyo­les grim­pen al No­va York de prin­ci­pis del se­gle XX 7 La pere­gri­na 7/4 Isa­bel San Se­bas­tián, Pla­za y Ja­nés. L’Ala­na pere­gri­na a Iria Fla­via a la re­cer­ca de les res­tes de l’apòs­tol 8 Pa­tria 8/82 Fer­nan­do Aram­bu­ru, Tus­quets. Du­es fa­mí­li­es bas­ques re­nyei­xen a cau­sa de la vi­o­lèn­cia 9 El ala iz­qui­er­da N/– Mir­cea Car­ta­res­cu, Im­pe­di­men­ta. Una his­tò­ria d’amor i mort a la Ro­ma­nia co­mu­nis­ta 10 Un pol­vo en con­di­ci­o­nes N/– Ir­vi­ne Welsh, Ana­gra­ma. Aven­tu­res d’un ta­xis­ta en una Es­cò­cia ame­na­ça­da per un hu­ra­cà 2 2/4 Mar­ta Ro­jals, Ana­gra­ma. La his­tò­ria d’una fa­mí­lia con­vul­sa al llarg de qua­tre dè­ca­des 3 La des­a­pa­ri­ció de Step­ha­nie Mai­ler 3/7 Jöel Dicker, La Cam­pa­na. Des­a­pa­reix una pe­ri­o­dis­ta des­prés de de­ma­nar de re­o­brir un as­sas­si­nat 4 Els ho­mes 4/4 An­ge­lika Sch­robs­dorff, La Cam­pa­na. Una jo­ve tro­ba en ser desit­ja­da la raó de ser de la se­va vi­da 5 Els co­loms de la Bo­que­ria 6/3 Jor­di Bas­té/ Marc Ar­ti­gau, Rosa dels Vents. As­sas­si­nen una do­na al mer­cat de la Bo­que­ria 6 Per­ma­gel 5/11 Eva Bal­ta­sar, Club Edi­tor. Una do­na té el desig de viu­re in­ten­sa­ment i no per­dre’s res 7 La tre­na N/– La­e­ti­tia Co­lom­ba­ni, Sa­la­man­dra. Tres do­nes de di­fe­rents con­ti­nents en­tre­cre­uen els seus des­tins 8 La fam in­vi­si­ble N/– San­ti Bal­mes, Co­lum­na. L’equi­li­bris­ta Ro­man Spi­ne­lli re­fle­xi­o­na so­bre la se­va prò­pia exis­tèn­cia 9 Nos­al­tres les do­nes 9/3 Ma­ria Mer­cè Ro­ca, Rosa dels Vents. Con­tes pro­ta­go­nit­zats per do­nes de to­tes les edats 10 Apren­dre a par­lar amb les plan­tes N/– Mar­ta Or­ri­ols, Pe­ris­co­pi. La Pau­la, de 40 anys, s’ha de re­con­ci­li­ar amb un món que ja no re­co­neix

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.