Els Fre­so­nes dis­tants

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 6 D’octubre Del 2018 -

Té mè­rit, la di­rec­to­ra Ele­na Tra­pé, per­què acon­se­gueix que aca­bem de veu­re Les dis­tàn­ci­es, el seu so­bri dra­ma ge­ne­ra­ci­o­nal, si­mul­tà­ni­a­ment de­vas­tat i ta­ral·le­jant una de les can­çons més ale­gre­ment gran­di­lo­qüents del pop es­pa­nyol, Al ama­ne­cer, de Los Fre­so­nes Re­bel­des. Es­clar que, pen­sant-ho una mi­ca, pot­ser és que la can­çó no va ser mai ale­gre. La clau és en aquells ver­sos tau­to­lò­gics que li van que ni pin­tats a la pel·lí­cu­la i que el per­so­nat­ge d’Ale­jan­dra Jiménez no pot su­por­tar es­col­tar: “No te vayas le­jos / le­jos es muy le­jos pa­ra mí”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.