El cor­reu de Co­hen

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 6 D’octubre Del 2018 -

Aquells que po­den pre­su­mir d’ha­ver in­ter­can­vi­at e-mails amb Leonard Co­hen ex­pli­quen que es­cri­via la se­va cor­res­pon­dèn­cia di­gi­tal com es ves­tia: amb cor­ba­ta i bar­ret fins i tot per anar a com­prar el pa. Ge­ne­ral­ment els com­po­nia en lí­ni­es cur­tes, com pro­sa po­è­ti­ca; ara al­guns e-mails es­tan ve­ient la llum. A The fla­me (Far­rar, Straus & Gi­roux), un aplec dels seus dar­rers es­crits, s’in­clo­uen els mis­sat­ges (tam­bé un SMS) que va in­ter­can­vi­ar en els seus úl­tims me­sos amb el po­e­ta ca­na­denc Peter Scott. Tam­bé Eric Ler­ner, no­vel·lis­ta i guio­nis­ta, ha pu­bli­cat un lli­bre so­bre la se­va amis­tat que in­clou un cor­reu en què Co­hen ex­pli­ca la cai­gu­da que va pa­tir al la­va­bo de ca­sa se­va i que al fi­nal li va cau­sar la mort, ai­xí com les “ona­des de dol­çor” que ha­via sen­tit en tor­nar al llit.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.