AQUES­TA SET­MA­NA DES­TA­CA.

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 6 D’octubre Del 2018 -

Quan es com­pleix un any del re­fe­rèn­dum de l’1 d’oc­tu­bre, els lli­bres so­bre el con­ten­ci­ós que es viu a Ca­ta­lu­nya inun­den els ràn­quings de no-fic­ció. Men­tre en cas­te­llà ‘El nau­fra­gio’ de Lo­la Gar­cía con­ti­nua li­de­rant la llis­ta, en ca­ta­là s’han si­tu­at en pri­mer i se­gon lloc du­es no­ve­tats, els ‘Es­crits de pre­só’ de Jo­a­quim Forn i ‘La cri­si ca­ta­la­na’ de Car­les Puig­de­mont, el pri­mer un di­e­ta­ri es­crit sen­se ran­cú­nia des de la pre­só d’Es­tre­me­ra i el se­gon una pro­pos­ta per sor­tir de la cri­si apar­cant la uni­la­te­ra­li­tat. D’al­tra ban­da, la sín­te­si ‘In­for­me so­bre Ca­ta­lu­nya’ de l’his­to­ri­a­dor En­ri­que Ruiz-Do­mè­nec en­tra en les du­es llis­tes. L’obra com­pi­la tret­ze se­gles d’his­tò­ria de la iden­ti­tat ca­ta­la­na i cons­ti­tu­eix un vi­at­ge al fons de la re­bel·lia na­ci­o­na­lis­ta, des del 777 fins al 2017. -S.C.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.