Ali­ne­a­ció sor­pre­sa

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 6 D’octubre Del 2018 -

“El menys im­por­tant és el car­tell”, es diu de ve­ga­des d’al­guns fes­ti­vals. I se­rà ve­ri­tat. No no­més pels ir­re­duc­ti­bles que com­pren l’en­tra­da per a l’edi­ció de l’any se­güent amb més d’on­ze me­sos d’an­te­la­ció, sen­se sa­ber qui to­ca­rà, tam­bé per l’exis­tèn­cia de fes­ti­vals en els quals la se­va grà­cia és no conèi­xer el car­tell. Els or­ga­nit­za­dors del Vi­da, l’en­can­ta­dor fes­ti­val que té lloc ca­da ju­li­ol a la Ma­sia d’en Ca­ba­nyes de Vi­la­no­va i la Gel­trú, es llan­cen tam­bé a l’hi­vern amb el pri­mer Se­cret Vi­da, que tin­drà lloc en ple pont de la Pu­rís­si­ma en una fin­ca de Sant Pe­re de Ri­bes. Els mi­lers d’as­sis­tents que han pa­gat en­tre 45 i 65 eu­ros pel seu abo­na­ment no te­nen ni idea de qui to­ca­rà i ho des­co­bri­ran quan ar­ri­bin.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.