La Bar­ce­lo­na ar­gen­ti­na

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 6 D’octubre Del 2018 -

En la re­cent­ment clau­su­ra­da ex­po­si­ció del Mac­ba Os­car Ma­sot­ta. La te­o­ria com a ac­ció, els res­pon­sa­bles des­ple­ga­ven en una pa­ret un “Ma­pa es­pec­tral” de les ac­ti­vi­tats de l’es­crip­tor ar­gen­tí a la Bar­ce­lo­na dels anys se­tan­ta. Ma­sot­ta, te­ò­ric ra­di­cal de l’art i gran di­fu­sor en l’àm­bit his­pà­nic dels en­se­nya­ments del psi­co­a­na­lis­ta fran­cès Jac­ques La­can, va tro­bar a la Ciu­tat Com­tal un ter­reny pro­pi­ci. El ma­pa des­ple­ga­va els seus llocs de tre­ball, al­guns d’ins­ti­tu­ci­o­nals, com l’Ins­ti­tut Ale­many, al­tres d’in­for­mals, com el Ca­fè de l’Òpe­ra; i so­bre­tot, l’ac­ti­va Bi­bli­o­te­ca Freu­di­a­na que va con­tri­buir a cre­ar el 1977. L’ex­po­si­ció, que a par­tir de no­vem­bre po­drà veu­re’s a Bu­e­nos Ai­res tam­bé as­se­nya­la­va per­so­na­li­tats prò­xi­mes a Ma­sot­ta, tant del camp li­te­ra­ri (Bi­el Mes­qui­da, Eu­ge­nio Trí­as, Al­ber­to Car­dín, No­ra Ca­te­lli), com del psi­co­a­na­lí­tic (Mi­quel Bas­sols, Sara Glas­man, En­ric Be­ren­guer), al­ho­ra que pu­bli­ca­ci­ons i editorials amb les quals va te­nir re­la­ció, com El Vi­e­jo To­po, Ajo­blan­co, Ucro­nía o Ana­gra­ma. Ma­sot­ta, que s’ha­via ins­tal·lat a Bar­ce­lo­na es­ca­pant del de­te­ri­o­rat i vi­o­lent cli­ma po­lí­tic de l’Ar­gen­ti­na (era l’eta­pa d’Es­te­la Pe­rón i els sub­se­güents cop d’Es­tat i dic­ta­du­ra mi­li­tar), va mo­rir a la ca­pi­tal ca­ta­la­na el 1979.

Com ell van ser nom­bro­sos els in­tel·lec­tu­als, ar­tis­tes i pe­ri­o­dis­tes ar­gen­tins que ar­ri­ba­ven a Bar­ce­lo­na quan la de­mo­crà­cia es­pa­nyo­la s’es­ta­va en­lai­rant, en un mo­ment en què la nos­tra in­dús­tria cul­tu­ral i pe­ri­o­dís­ti­ca ofe­ria opor­tu­ni­tats de tre­ball, i que es van que­dar du­rant un temps o per sem­pre. Jo vaig coin­ci­dir a la re­dac­ció de Mun­do Di­a­rio amb Ro­dol­fo Vi­na­cua, de Ro­sa­rio, so­ci­a­lis­ta i an­tro­pò­leg, un ho­me sa­vi i bo. A El No­ti­ci­e­ro Uni­ver­sal amb Ho­ra­cio Vi­o­la, que llu­ïa un lo­ok Panc­ho Vi­lla i es­cri­via de jazz, de no­vel·la ne­gra i del que con­vin­gués, i amb la se­va com­pa­tri­o­ta Pa­tri­cia Ga­banc­ho, avi­at con­ver­ti­da al na­ci­o­na­lis­me ca­ta­là ra­di­cal. Ja a La Van­guar­dia, i als anys vui­tan­ta, amb Mar­ce­lo Co­hen, re­por­ter cul­tu­ral i crí­tic li­te­ra­ri. Va tor­nar al seu pa­ís na­tal, on avui és un dels nar­ra­dors i as­sa­gis­tes de pres­ti­gi.

En el camp editorial un ar­gen­tí, Ri­car­do Ro­dri­go, va re­sul­tar de­ci­siu per trans­for­mar Bru­gue­ra d’editorial de cò­mic i no­vel·la po­pu­lar a gran se­gell li­te­ra­ri, en uns anys en què Jor­ge Luis Bor­ges, a qui van por­tar, era la gran re­fe­rèn­cia; Ro­dri­go cre­a­ria des­prés RBA, que pre­si­deix. Men­tre Fran­cis­co Por­rúa, que a Bu­e­nos Ai­res ha­via edi­tat Ju­lio Cortá­zar i Ga­bri­el Gar­cía Már­quez, va tu­te­lar des de Bar­ce­lo­na l’editorial Mi­no­tau­ro amb la se­va lí­nia de fan­ta­sia i ci­èn­cia-fic­ció. En­tre els fo­tò­grafs, el tras­pas­sat Hum­ber­to Ri­vas, de qui pot veu­re’s a Ma­drid aquests di­es una im­por­tant re­tros­pec­ti­va. L’em­prem­ta ar­gen­ti­na ha mar­cat tot un mo­ment cul­tu­ral de Bar­ce­lo­na, en­ca­ra pen­dent d’una com­me­mo­ra­ció en re­gla.

In­tel·lec­tu­als, ar­tis­tes i pe­ri­o­dis­tes ar­ri­ba­ven es­ca­pant del de­te­ri­o­ra­ment po­lí­tic del seu pa­ís

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.