‘Ne­ue Fra­uen’

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 6 D’octubre Del 2018 -

Es po­den pin­tar nus fe­me­nins en l’era del #MeToo? L’ale­many Le­on­hard Hurzl­me­ier sem­bla ha­ver tro­bat la ma­ne­ra. Les se­ves do­nes, com­pos­tes de for­mes pla­nes a la ma­ne­ra de Fer­nand Lé­ger, són den­tis­tes, ar­qui­tec­tes, se­nyo­res que van amb bi­ci­cle­ta o de ma­ni­fes­ta­ció i que de ve­ga­des fan tot ai­xò sen­se to­ta la ro­ba a so­bre. Hurzl­me­ier, que re­cull ara els seus Ne­ue Fra­uen en un mo­no­grà­fic que edi­ta Hat­je Kantz, re­co­neix que el fas­ci­nen aquells mo­ments en què les do­nes s’aï­llen de l’ex­te­ri­or “per ex­pe­ri­men­tar mo­ments ín­tims d’ex­ci­ta­ció, men­tre es com­por­ten de ma­ne­ra to­tal­ment nor­mal”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.