Una jor­na­da par­ti­cu­lar del 92

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - JULIÀ GUILLAMON

Una no­vel·la so­bre Bar­ce­lo­na 92: qui­na co­sa tan di­fí­cil de fer. Núria Ca­de­nes (Bar­ce­lo­na, 1970) se n’ha sor­tit i, ja ho po­dem dir, Se­cun­da­ris és un gran lli­bre, jun­ta­ment amb Els vul­ne­ra­bles de Julià de Jò­dar, amb la qual té un lli­gam di­rec­te, una de les per­les que ens dei­xa Co­ma­ne­gra amb la sè­rie de no­vel·les Ma­tar el mons­tre: set re­lats so­bre set èpo­ques de Bar­ce­lo­na, con­nec­tats pel mi­te del Pro­me­teu mo­dern, el Frankens­tein de Mary Wolls­to­ne­craft She­lley, que ara fa dos-cents anys i dó­na peu a to­ta me­na de re­lec­tu­res i re­cre­a­ci­ons en clau con­tem­po­rà­nia. La no­vel·la de Núria Ca­de­nes s’ajus­ta tant a la idea de ba­se que ni tan sols cal­dria que hi ha­gués cap al·lu­sió a Frankens­tein (hi surt, de pas­sa­da, i no hi fa cap mal). La no­vel·la des­tri­pa Olím­pi­ca, llan­ça­dors de ja­ven­li­na, ka­ra­te­ques, ne­da­dors. “Su­ar­se­nè­gue­e­er!” En aque­lla èpo­ca, Ca­de­nes era a la pre­só, acu­sa­da d’un de­lic­te de ter­ro­ris­me del qual va ser ex­cul­pa­da el 2006. Les pà­gi­nes de la pre­só són bo­nís­si­mes. Tam­bé ho són les pà­gi­nes que de­di­ca al Tu­ró de la Pei­ra, que és el seu pai­sat­ge d’in­fan­te­sa. L’al­tra es­ce­na, que m’ha fet pen­sar en el Jò­dar que fa la crí­ti­ca de la re­a­li­tat quo­ti­di­a­na, des­criu un ho­me amb cros­ses que pu­ja al me­tro a l’es­ta­ció de Sa­gre­ra. Nin­gú no es mou del se­ient,¡iai­xò­que­é­sel­di­a­ques’inau­gu­ren els Jocs Pa­ra­lím­pics! Ser­gi, que és el Mar­ce­lo Mas­tro­ian­ni de Se­cun­da­ris, ce­deix la ca­di­ra, mi­ra des­a­fi­ant l’al­tra gent del va­gó i –ho re­ma­ta Ca­de­nes– s’aga­fa a la bar­ra me­tàl·li­ca de la pla­ta­for­ma, com un Sant Jor­di que fa gu­àr­dia aguan­tant la llan­ça.

L’am­bi­ent del bar, l’am­bi­ent de l’es­co­la de mon­ges (amb la mon­ja di­fe­rent, per­què to­ca la gui­tar­ra), el cam­pa­ment de les des­fer­res de Can Tu­nis, el parc in­fan­til, l’hos­pi­tal. Hi ha una quan­ti­tat ata­ba­la­do­ra de co­ses in­teres­sants en aques­ta no­vel·la. Un­gran­re­trat­de­gent­sen­zi­lla.

RBA

L’au­to­ra, Núria Ca­de­nes Núria Ca­de­nes Se­cun­da­ris

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.