Llui­ta de ti­tans

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - MA­RIA CANDALIJA

Ca­da ve­ga­da més es­tu­di­ants op­ten per la Xi­na com a des­ti­na­ció per dur a ter­me les se­ves car­re­res pro­fes­si­o­nals; ens di­uen que l’idi­o­ma que hem d’apren­dre si vo­lem te­nir un fu­tur pro­me­te­dor és el xi­nès; i si mi­rem els nú­me­ros, el crei­xe­ment eco­nò­mic del pa­ís ori­en­tal pu­ja sen­se fre... Lla­vors, com afec­ta aquest po­si­ci­o­na­ment al ge­gant dels Es­tats Units? Es va en­sor­rar el “som­ni ame­ri­cà”? Quin pa­ís és ara lí­der mun­di­al?

Ex­perts in­ves­ti­ga­dors, po­li­tò­legs i eco­no­mis­tes ens des­co­brei­xen a l’úl­tim nú­me­ro de Van­guar­dia Dos­si­er com és la re­la­ció en­tre aquests dos ti­tans, que es com­pa­ra a un ma­tri­mo­ni amb ten­si­ons en què el di­vor­ci és in­vi­a­ble, se­gons el ca­te­drà­tic Da­vid Sham­baugh. Ai­xí doncs, Ste­ve Chan, pro­fes­sor de ci­èn­ci­es po­lí­ti­ques a la Uni­ver­si­tat de Co­lo­ra­do, ex­pli­ca que el rà­pid as­cens de la Xi­na es tra­du­eix en alar­ma i ame­na­ça per a al­guns nord-ame­ri­cans que es re­col­zen en l’es­que­ma de Tu­cí­di­des, que de­fen­sa que la ve­ri­ta­ble cau­sa de la guer­ra del Pe­lo­po­nès va ser el crei­xe­ment de po­der dels ate­ne­sos que va pro­vo­car la por dels la­ce­de­mo­nis, i els va obli­gar a en­trar en guer­ra. Però ad­ver­teix so­bre un cert xo­vi­nis­me po­pu­lis­ta i, com el pro­fes­sor Wang Wen, ma­ni­fes­ta que hau­ri­en d’as­pi­rar a ma­xi­mit­zar la co­o­pe­ra­ció i re­duir els an­ta­go­nis­mes mu­tus, ja que exer­cei­xen so­bre les ac­tu­als re­la­ci­ons in­ter­na­ci­o­nals més im­pac­te que qual­se­vol al­tra pa­re­lla de pa­ï­sos.

D’al­tra ban­da, la Xi­na re­pre­sen­ta per als EUA un 8% de les ex­por­ta­ci­ons i un 18% de les im­por­ta­ci­ons, la qual co­sa per al go­vern de Trump és la prin­ci­pal cau­sa d’atur i de la pèr­dua de ri­que­sa, ja que el 2017, el dè­fi­cit co­mer­ci­al bi­la­te­ral amb la Xi­na va ser de 340.000 mi­li­ons de dò­lars, un 60% del seu dè­fi­cit to­tal. No obs­tant ai­xò, Kat­heryn Russ, del de­par­ta­ment d’Eco­no­mia de la Uni­ver­si­tat de Ca­li­fòr­nia, ar­gu­men­ta que les im­por­ta­ci­ons cons­ti­tu­ei­xen un com­po­nent im­por­tant de la in­ver­sió en molts pa­ï­sos avan­çats, de ma­ne­ra que un aug­ment de les im­por­ta­ci­ons pot ser una ma­ni­fes­ta­ció de crei­xe­ment. En la ma­tei­xa lí­nia, Cheng En­fu de­fen­sa

Il·lus­tra­ció d’Al­bert Asen­sio i por­ta­da del nú­me­ro 70

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.