Ra­oul Dufy al Ros­se­lló

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s - SER­GIO VILA-SAN­JUÁN Dufy, “ama­ble i so­ci­a­ble”, va fer bo­nes amis­tats. Amb Pau Ca­sals so­lia anar a es­col­tar l’o mu­ni­ci­pal. El gran vi­o­lon­cel·lis­ta va fer al­guns con­certs al seu sa­ló i al d’amics co­muns

Per­pi­nyà va es­de­ve­nir una ciu­tat no no­més molt aco­lli­do­ra, si­nó tam­bé tre­men­da­ment pro­duc­ti­va per a Ra­oul Dufy. El ja molt pres­ti­gi­ós pin­tor fi­gu­ra­tiu, que ha­via pas­sat els pri­mers me­sos de l’any 1940 a Ni­ça, a cau­sa de la de­cla­ra­ció de guer­ra con­tra Fran­ça per part del go­vern italià op­ta per can­vi­ar d’ai­res; im­pos­si­bi­li­tat d’ar­ri­bar a Pa­rís, bai­xa fins al Ros­se­lló amb la se­va do­na Émi­li­en­ne a es­pe­rar “el desen­vo­lu­pa­ment dels es­de­ve­ni­ments”. Ins­tal·lat a Ce­ret, co­men­ça a tro­bar-se mala­ment i el seu vell amic el ce­ra­mis­ta Jo­sep Llo­rens Ar­ti­gas el po­sa en con­tac­te amb el met­ge per­pi­nya­nès Pi­er­re Ni­co­lau.

Aques­ta fi­gu­ra se­ria de­ci­si­va per al cre­a­dor de Le Hav­re. Ni­co­lau li trac­ta el reu­ma­tis­me, pri­mer a la se­va clí­ni­ca i des­prés l’ins­tal·la per un temps a la se­va prò­pia ca­sa. L’amis­tat amb el doc­tor i la se­va fa­mí­lia –l’es­po­sa, Yvon­ne, els qua­tre fills, els quals re­tra­ta­rà tots– cons­ti­tui­ria un dels ei­xos de la se­va exis­tèn­cia en els anys se­güents. El ma­tri­mo­ni Ni­co­lau és un pi­lar de la vi­da cul­tu­ral de la ciu­tat, on in­tro­du­ei­xen l’ar­tis­ta ja in­ter­na­ci­o­nal, que des­prés d’ha­ver pas­sat pel fau­vis­me i el cu­bis­me ha desen­vo­lu­pat un dis­tin­tiu es­til, co­lo­ris­ta i sin­tè­tic. El desem­bre de 1940 Dufy llo­ga un apar­ta­ment al car­rer Je­an­ne d’Arc, on pin­ta for­ça qua­dres, i on pas­sa­rà tem­po­ra­des que al­ter­na amb al­tres re­si­dèn­ci­es en di­fe­rents in­drets de Fran­ça. Els alts i bai­xos de la se­va sa­lut el fan tor­nar en més d’una oca­sió a la clí­ni­ca de Ni­co­lau. En­tre­tant, la se­va vi­da sen­ti­men­tal fa un tomb ja que la se­va in­fer­me­ra, Bert­he Reysz, es con­ver­teix en la se­va com­pa­nya sen­ti­men­tal.

A Per­pi­nyà i la se­va àrea d’in­flu­èn­cia, du­rant els anys de la Se­go­na Guer­ra Mun­di­al, Dufy es re­la­ci­o­na amb fi­gu­res com el fu­tur pre­mi No­bel de Li­te­ra­tu­ra Clau­de Si­mon; el mú­sic Pau Ca­sals –que ofe­ri­rà al­guns con­certs de ca­ràc­ter in­for­mal a l’es­tu­di de l’ar­tis­ta– o l’es­cul­tor Aris­ti­de Mai­llol. A la ca­sa dels Ni­co­lau a Ver­net-les-

CEN­TRE POMPIDOU

LE VIOLONCELLISTE PA­BLO CA­SALS, LA PIANISTE YVON­NE LEFÉBURE ET MME PICHOT DANS LE SALON DU DO PUIG, c. 1946 .

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.