L’ide­al de la ca­ba­na

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Javier Arce L’artista Explora La Noció De La Vida - NAILA VÁZQUEZ TANTINYÀ

Ma­pa del mo­ho, la no­va mos­tra de Ja­vi­er Ar­ce (San­tan­der, 1973), do­na comp­te d’un pro­cés cre­a­tiu fí­sic i emo­ci­o­nal. A So­bre el ter­cer pai­sa­je (2014-2017) Ar­ce nar­ra la se­va idea d’uti­lit­zar el di­buix en plan­ta de ca­ba­nes cè­le­bres per ex­plo­rar he­te­ro­to­pi­es, es­pais erms, ter­res de nin­gú. Se­gons ex­pli­ca, avi­at s’ado­na que la idea d’anar-se’n a viu­re a una ca­ba­na se sol re­pre­sen­tar de for­ma ro­màn­ti­ca, bu­cò­li­ca i so­bre­tot so­li­tà­ria.

No obs­tant ai­xò, l’ar­tis­ta pro­po­sa un re­cor­re­gut so­bre aquell ex­pe­ri­ment de vi­da lluny del so­roll del món, que no es­tà exempt d’har­mo­nia na­tu­ral, però tam­bé de des­com­po­si­ció, fong i flo­ri­du­ra. Ai­xí, a la sè­rie Gris (2018) hi ha al­gu­nes pe­ces re­a­lit­za­des amb gra­fit i cen­dra de la fus­ta que cre­ma a la se­va xe­me­ne­ia o a Con­tra­to na­tu­ral (2017) uneix la tèc­ni­ca del

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.