El que la pin­tu­ra ama­ga­va

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Javier Arce L’artista Explora La Noció De La Vida -

Del meu pri­mer exem­plar de San­tu­a­rio, de Faulk­ner, ad­qui­rit quan te­nia di­vuit anys, em va cri­dar sem­pre l’aten­ció la imat­ge que l’il·lus­tra­va: una jo­ve es­te­sa en un camp que, d’es­que­na a l’es­pec­ta­dor, con­tem­pla­va una ca­sa i un gra­ner. El temps va po­sar nom a la pin­tu­ra: El món de Ch­ris­ti­na; al seu au­tor: Andrew Wyeth; i al lloc re­pre­sen­tat: la Ca­sa Ol­son a Mai­ne.

Per in­flux de Tem­ple Drake, el per­so­nat­ge fe­me­ní que Faulk­ner va cre­ar per a la se­va no­vel·la, la Ch­ris­ti­na de la pin­tu­ra era en la

Por­ta­da de ‘San­tu­a­rio’, de Faulk­ner, amb el qua­dre ‘El món de Ch­ris­ti­na’ d’Andrew Wyeth

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.