Des­prés de l’as­saig

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Escenari|s -

Com ca­da any, la Fi­ra de Tàr­re­ga mar­ca l’ini­ci de la tem­po­ra­da te­a­tral. Aques­ta ve­ga­da, la ja clàs­si­ca tro­ba­da de te­a­tre al car­rer ha tan­cat una edi­ció que es pot qua­li­fi­car d’ex­cel·lent. Co­men­tem al­guns dels es­pec­ta­cles més des­ta­cats

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.