La ciu­tat es pen­sa a Bar­ce­lo­na

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Mirade|s - AL­BERT LLADÓ

A Jo­an Su­bi­rats, co­mis­si­o­nat de Cul­tu­ra de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, li hau­ria agra­dat pre­sen­tar el pro­gra­ma de Ciu­tat Ober­ta a la pla­ça del Dub­te. Pocs noms del no­men­clà­tor mu­ni­ci­pal sim­bo­lit­zen d’una ma­ne­ra tan pre­ci­sa els ob­jec­tius de la Bi­en­nal de Pen­sa­ment que el Con­sis­to­ri, con­jun­ta­ment amb més de 150 en­ti­tats, ha pro­gra­mat del 15 al 21 d’oc­tu­bre.

Fi­nal­ment, per qües­ti­ons tèc­ni­ques, la pre­sen­ta­ció es va ha­ver de fer al fos­sat del mer­cat de Sant An­to­ni. Un em­pla­ça­ment que, de to­ta ma­ne­ra, se­rà pro­ta­go­nis­ta de la Bi­en­nal per­què acull di­ver­ses ac­ti­vi­tats però, so­bre­tot, per­què és una bo­na sín­te­si de les ten­si­ons en­tre pas­sat i fu­tur de l’urbs, on s’apre­ci­en les pos­si­bi­li­tats d’un lloc de tro­ba­da però tam­bé, al seu vol­tant, els pe­rills d’una gen­tri­fi­ca­ció que no ha pa­rat de créi­xer.

“Fins quan po­dem par­lar de so­bi­ra­nia en sin­gu­lar?”, es pre­gun­ta Su­bi­rats, que és ca­te­drà­tic en Ci­èn­cia Po­lí­ti­ca. El cert és que l’anun­ci de Ciu­tat Ober­ta ar­ri­ba quan la qües­tió de la iden­ti­tat de Bar­ce­lo­na es­tà en dis­pu­ta, i quan molts sec­tors, tant me­di­à­tics com as­so­ci­a­tius, han re­cla­mat un pro­jec­te cul­tu­ral clar i am­bi­ci­ós per a la ciu­tat. “No és una mi­ra­da par­ti­dis­ta, si­nó ober­ta, pro­po­sem de fer un fes­ti­val d’ide­es amb to­tes les pers­pec­ti­ves pos­si­bles”, as­se­gu­ra el co­mis­si­o­nat.

La Bi­en­nal es­tà or­ga­nit­za­da a par­tir de qua­tre iti­ne­ra­ris. A Ciu­tat De­mo­crà­ti­ca es bus­ca, a tra­vés de con­fe­rèn­ci­es i tau­les ro­do­nes, apro­fun­dir en un ter­me que re­pe­tim cons­tant­ment sen­se pa­rar-nos a re­fle­xi­o­nar so­bre to­tes les se­ves im­pli­ca­ci­ons. A Ciu­tat Di­gi­tal, el ciu­ta­dà tro­ba­rà ta­llers i al­tres ac­ti­vi­tats que pre­te­nen po­sar so­bre la tau­la els rep­tes de la re­vo­lu­ció tec­no­lò­gi­ca. A Ciu­tat Di­ver­sa s’abor­da­ran te­mes com el gè­ne­re, la mo­bi­li­tat i el re­co­nei­xe­ment de la di­fe­rèn­cia com a va­lor ur­bà. I, fi­nal­ment, a Ciu­tat Ha­bi­ta­ble es de­ba­trà so­bre com es re­la­ci­o­nen, en una es­ca­la hu­ma­na, el dret a l’ha­bi­tat­ge, els es­pais pú­blics i els equi­pa­ments.

Amb una clara vo­ca­ció in­ter­na­ci­o­nal, no hi fal­ta­ran grans noms de la fi­lo­so­fia, l’an­tro­po­lo­gia o l’ur­ba­nis­me. En­tre molts al­tres, des­ta­quen el so­ci­ò­leg Ric­hard Sen­net, la crí­ti­ca li­te­rà­ria Gaya­tri Spi­vak, la pen­sa­do­ra Ju­dith But­ler, l’his­to­ri­a­dor de l’art Ge­or­ges Di­di-Hu­ber­man, l’es­crip­tor Gon­ça­lo M. Ta­va­res, l’ar­qui­tec­ta Ma­ri­na Ta­bas-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.