“La ciu­tat no és mai un pro­jec­te aca­bat”

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Mirade|s - A. LLADÓ

Car­les Mu­ro (Bar­ce­lo­na, 1964) ha es­tat do­cent du­rant més de du­es dè­ca­des de l’Es­co­la Tèc­ni­ca Su­pe­ri­or d’Ar­qui­tec­tu­ra de Bar­ce­lo­na (Et­sab) i, des de l’any pas­sat, és co­mis­sa­ri de la Fun­da­ció de Ser­ral­ves de Por­to. Au­tor del lli­bre Ar­qui­tec­tu­ras fu­ga­ces , un as­saig en el qual re­fle­xi­o­na so­bre l’ofi­ci des de múl­ti­ples pers­pec­ti­ves, ha as­ses­so­rat els or­ga­nit­za­dors de Ciu­tat Ober­ta en te­mes d’ur­ba­nis­me i ha­bi­ta­bi­li­tat.

ibè­rics són, afor­tu­na­da­ment, ge­ne­ra­lis­tes.

Vi­vim en un món que ten­deix a con­si­de­rar que el co­nei­xe­ment es­tà frag­men­tat, i l’ar­qui­tec­tu­ra no és ali­e­na a aques­ta apro­xi­ma­ció. La sin­gu­la­ri­tat de l’ar­qui­tec­te és que la se­va es­pe­ci­a­li­tat és la de no ser es­pe­ci­a­lis­ta, i és molt im­por­tant sa­ber trans­me­tre aques­ta idea ade­qua­da­ment a la so­ci­e­tat i a la in­dús­tria de la cons­truc­ció. Re­cor­do que, en cer­ta oca­sió, José Ma­ría Val­ver­de es va de­fi­nir com un “es­pe­ci­a­lis­ta en ge­ne­ra­li­tats”. Aques­ta se­ria tam­bé una ex­cel·lent de­fi­ni­ció d’ar­qui­tec­te.

Car­lo Rat­ti par­la­rà, a l’Et­sab, so­bre

po­ten­cia la vi­da dels ciu­ta­dans.

Ricky Bur­dett re­fle­xi­o­na­rà so­bre com afec­ten les im­pli­ca­ci­ons so­ci­als en les de­ci­si­ons ur­ba­nís­ti­ques. Què és l’‘ur­ba­nis­me fle­xi­ble’?

Bur­dett es pre­gun­ta per què con­ti­nu­em do­nant res­pos­tes an­ti­gues als nous pro­ble­mes de la ciu­tat. L’ur­ba­nis­me fle­xi­ble no és més que una ma­ne­ra d’en­ten­dre que la ciu­tat no és mai un pro­jec­te aca­bat, i in­ten­tar res­pon­dre a la con­di­ció in­de­ter­mi­na­da de la ciu­tat con­tem­po­rà­nia i la se­va ve­lo­ci­tat de trans­for­ma­ció amb mo­dels que in­cor­po­rin una capa­ci­tat d’adaptació con­tí­nua.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.