Com les apli­ca­ci­ons mò­bils han trans­for­mat les grans me­trò­po­lis. Hem pas­sat de par­lar de ‘ciu­tats in­tel·li­gents’ a par­lar de ‘ciu­tats sen­si­bles’?

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Mirade|s -

Els ciu­ta­dans per­ce­ben la ciu­tat d’una for­ma com­ple­xa. No no­més els as­pec­tes vi­su­als, si­nó tam­bé els au­di­tius, ol­fac­tius o tàc­tils són im­por­tants per a la vi­da ur­ba­na. Un dels in­teres­sos de les in­ves­ti­ga­ci­ons i pro­pos­tes de Rat­ti és l’ús de les no­ves tec­no­lo­gi­es no per a la cons­truc­ció d’una ciu­tat pres­crip­ti­va, si­nó d’una ciu­tat més ober­ta, més qua­li­ta­ti­va que quan­ti­ta­ti­va, que

Vos­tè con­ver­sa­rà amb el so­ci­ò­leg Ric­hard Sen­nett. Qui­na és la dis­tin­ció es­sen­ci­al en­tre ‘ciu­tat fí­si­ca’ i ‘ciu­tat vis­cu­da’?

Les ciu­tats són or­ga­nit­za­ci­ons es­pa­ci­als i so­ci­als ex­tre­ma­da­ment com­ple­xes. Es­tan fe­tes de car­rers i pla­ces, illes i edi­fi­cis. Però tam­bé dels seus ha­bi­tants, de les se­ves ne­ces­si­tats i els seus an­hels. La dis­tin­ció en­tre ciu­tat fí­si­ca i ciu­tat vis­cu­da és una dis­tin­ció ope­ra­ti­va que uti­lit­za Sen­nett per dis­tin­gir la ciu­tat cons­tru­ï­da de la ma­ne­ra en què és vis­cu­da, i del dra­ma del pro­gres­siu dis­tan­ci­a­ment d’aques­tes du­es ciu­tats. D’al­gu­na ma­ne­ra, la me­va pro­pos­ta per a la Bi­en­nal és pro­var d’ha­bi­tar la su­po­sa­da fron­te­ra i, d’aques­ta ma­ne­ra, con­tri­buir a la se­va des­a­pa­ri­ció.

Més de cinc-cents es­tu­di­ants es­tan con­vo­cats a re­pen­sar els tren­ta-set qui­lò­me­tres de les Ron­des que tra­ves­sen Bar­ce­lo­na.

En la mi­llor tra­di­ció ur­ba­na, les in­fra­es­truc­tu­res sem­pre han es­tat llocs d’opor­tu­ni­tat per a la trans­for­ma­ció po­si­ti­va de les ciu­tats. El pro­ble­ma apa­reix quan les in­fra­es­truc­tu­res per­den com­ple­xi­tat i es con­ver­tei­xen en ele­ments mo­no­fun­ci­o­nals. Les Ron­des es van cons­truir fa més de vint-i-cinc anys, en la vi­gí­lia dels Jocs Olím­pics i en un mo­ment en què la mo­bi­li­tat ur­ba­na era en­te­sa de ma­ne­ra molt di­fe­rent. Les in­fra­es­truc­tu­res són mas­sa im­por­tants per con­ti­nu­ar dei­xant­les es­tric­ta­ment en mans d’es­pe­ci­a­lis­tes amb una mi­ra­da ex­ces­si­va­ment li­mi­ta­da en la de­fi­ni­ció de pro­ble­mes ur­bans com­ple­xos.

Car­les Mu­ro

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.