“La pre­só no cor­re­geix la vi­o­lèn­cia de gè­ne­re”

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Mirade|s - A. LL.

L’an­tro­pò­lo­ga Ri­ta Lau­ra Se­ga­to (Bu­e­nos Ai­res, 1951) és una de les veus més res­pec­ta­des del fe­mi­nis­me con­tem­po­ra­ni. Pro­fes­so­ra de Bi­o­è­ti­ca a la Cà­te­dra Unes­co de la Uni­ver­si­tat de Bra­sí­lia, és au­to­ra, en­tre al­tres tí­tols, de Con­tra­pe­da­go­gí­as de la cru­el­dad (Tra­fi­can­tes de Su­eños, 2018). A Bar­ce­lo­na, a més de de­ba­tre amb es­tu­di­ants de se­cun­dà­ria i im­par­tir un se­mi­na­ri al CCCB, con­ver­sa­rà amb l’es­crip­to­ra Ga­bri­e­la Wi­e­ner a la pla­ça Jo­an Co­ro­mi­nes. i per a les tas­ques d’aques­ta fa­se apo­ca­líp­ti­ca del ca­pi­tal. És un ca­pi­ta­lis­me d’amos de la vi­da , en el qual la fic­ció ins­ti­tu­ci­o­nal es fa mi­ques, i que ha cai­gut per ter­ra a molts llocs del pla­ne­ta. És ne­ces­sà­ria una per­so­na­li­tat d’es­truc­tu­ra molt poc em­pà­ti­ca per adap­tar-se als va­lors de la te­o­lo­gia del ca­pi­tal: com­pe­ti­ti­vi­tat, càl­cul cost-be­ne­fi­ci, pro­duc­ti­vi­tat, acu­mu­la­ció i con­cen­tra­ció. Aquests han dei­xat de ser sim­ple­ment va­lors per trans­for­mar­se en dog­ma.

Sa­bem que la ma­jo­ria dels ho­mes que van a un bor­dell ho fan en grup. Què sig­ni­fi­ca sim­bò­li­ca­ment

l’es­ti­guem imi­tant, col·lo­cant els va­lors i mo­dels de mas­cu­li­ni­tat com a me­ta per a nos­al­tres tam­bé.

No sé si co­neix el cas de ‘La Ma­na­da’. La sen­tèn­cia i la po­sa­da en lli­ber­tat dels seus mem­bres ha pro­vo­cat un gran es­càn­dol. Vos­tè, de to­ta ma­ne­ra, de­fen­sa un fe­mi­nis­me an­ti­car­ce­ra­ri.

Sens dub­te, La Ma­na­da re­pre­sen­ta un cas pa­ra­dig­mà­tic del que es­tem par­lant. Crec que les sen­tèn­ci­es de jut­ges són exem­pla­rit­zants. És ab­so­lu­ta­ment es­sen­ci­al que la so­ci­e­tat com­pren­gui que ca­sos com aquest són trac­tats amb se­ve­ri­tat i des­a­pro­vats em­fà­ti­ca­ment per part de fi­gu­res bene­mè­ri­tes de la so­ci­e­tat. Però no és la pre­só el que cor­re­geix la vi­o­lèn­cia de gè­ne­re. És a la ba­se on cal ac­tu­ar per cor­re­gir el pro­ble­ma. És ne­ces­sa­ri tre­ba­llar en la so­ci­e­tat, per­què, al fi­nal, la vi­o­la­ció és una ac­ció en so­ci­e­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.