Fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 13 D’octubre Del 2018 -

1 El rey re­ci­be 1/5 Edu­ar­do Men­do­za, Seix Bar­ral. A la Bar­ce­lo­na dels 60 i 70 Ru­fo Ba­ta­lla bus­ca el seu lloc al món 2 Los seño­res del ti­em­po N/– Eva G. Sáenz de Ur­tu­ri, Pla­ne­ta. El desen­llaç de la re­ei­xi­da ‘Tri­lo­gia de la Ciu­dad Blan­ca’ 3 Sa­bo­ta­je N/– Ar­tu­ro Pé­rez-Re­ver­te, Al­fa­gua­ra . Fal­có vol evi­tar que el ‘Ger­nika’ es pre­sen­ti a l’Ex­po de París 4 La des­a­pa­ri­ci­ón de Step­ha­nie Mai­ler 2/8 Joël Dicker, Al­fa­gua­ra. Una pe­ri­o­dis­ta des­a­pa­reix des­prés de de­ma­nar de re­o­brir un as­sas­si­nat 5 La re­tor­na­da 5/5 Do­na­te­lla de Pi­e­tran­to­nio, Du­o­mo. Una ado­les­cent és tor­na­da a la se­va fa­mí­lia bi­o­lò­gi­ca i ho perd tot 6 Hip­pie 3/5 Pau­lo Co­el­ho, Pla­ne­ta. El Pau­lo i la Kar­la vi­uen una història d’amor en ru­ta cap a Kàt­man­du 7 El vi­si­tan­te N/– Step­hen King, Pla­za y Ja­nés. As­sas­si­nen un nen d’on­ze anys i se sos­pi­ta del seu en­tre­na­dor 8 Pa­tria 8/83 Fer­nan­do Aram­bu­ru, Tus­quets. Du­es fa­mí­li­es bas­ques re­nyei­xen a cau­sa de la vi­o­lèn­cia 9 Trai­ci­ón 4/5 Wal­ter Mos­ley, RBA. Un po­li­cia cai­gut en des­grà­cia con­ver­teix l’afany de jus­tí­cia en mo­tor vi­tal 10 La pere­gri­na 7/5 Isa­bel San Se­bas­tián, Pla­za y Ja­nés. L’Ala­na pere­gri­na a Iria Fla­via a la re­cer­ca de les res­tes de l’apòs­tol 2 5/4 Jor­di Bas­té/Marc Ar­ti­gau, Ro­sa dels Vents. As­sas­si­nen una do­na al mer­cat de la Bo­que­ria 3 La des­a­pa­ri­ció de Step­ha­nie Mai­ler 3/8 Jöel Dicker, La Cam­pa­na. Des­a­pa­reix una pe­ri­o­dis­ta des­prés de de­ma­nar de re­o­brir un as­sas­si­nat 4 Els ho­mes 4/5 An­ge­lika Sch­robs­dorff, La Cam­pa­na. Una jo­ve tro­ba en ser desit­ja­da la raó de ser de la se­va vi­da 5 Apren­dre a par­lar amb les plan­tes 10/2 Marta Or­ri­ols, Pe­ris­co­pi. La Pau­la, de 40 anys, s’ha de re­con­ci­li­ar amb un món que ja no re­co­neix 6 El cel no és per a tot­hom 2/5 Marta Ro­jals, Ana­gra­ma. La història d’una fa­mí­lia con­vul­sa al llarg de qua­tre dè­ca­des 7 No­sal­tres les do­nes 9/4 Maria Mer­cè Roca, Ro­sa dels Vents. Con­tes pro­ta­go­nit­zats per do­nes de to­tes les edats 8 La fam in­vi­si­ble 8/2 San­ti Bal­mes, Co­lum­na. L’equi­li­bris­ta Ro­man Spi­ne­lli re­fle­xi­o­na so­bre la se­va prò­pia exis­tèn­cia 9 Per­ma­gel 6/12 Eva Bal­ta­sar, Club Edi­tor. Una do­na té el desig de viu­re in­ten­sa­ment i no per­dre’s res 10 La tre­na 7/2 La­e­ti­tia Co­lom­ba­ni, Sa­la­man­dra. Tres do­nes de di­fe­rents con­ti­nents en­tre­cre­uen des­tins

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.