Art de plo­rar

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 13 D’octubre Del 2018 -

Quan Je­an-Fran­çois Mi­llet va ex­po­sar el seu An­ge­lus a París el 1887, el po­ble s’aple­ga­va al da­vant d’aquell qua­dret de dos cam­pe­rols pre­gant abans de tre­ba­llar i plo­ra­va. Ho va cons­ta­tar l’im­pres­si­o­nis­ta Pis­sar­ro, ge­lo­sís­sim, que no en­te­nia que aquell qua­dre, “un dels més po­bres d’aquell pin­tor”, pro­vo­qués reaccions sem­blants en “la plebs”. I fins i tot menys en­te­nia que s’ha­gués ve­nut per la for­tu­na de 500.000 francs. L’obra que ocu­pa ara el Tur­bi­ne Hall de la Ta­te Mo­dern, el ves­tí­bul on els ar­tis­tes s’al­ter­nen per cre­ar mun­tat­ges sem­pre es­pec­ta­cu­lars i si és pos­si­ble ins­ta­gra­mit­za­bles, tam­bé fa plo­rar tots els seus vi­si­tants, però té truc. La cu­ba­na Ta­nia Bru­gue­ra ha es­cam­pat subs­tàn­ci­es “or­gà­ni­ques” que pro­vo­quen el lla­gri­meig a la se­va ins­tal·la­ció, que re­fle­xi­o­na so­bre el cost mor­tal dels mo­vi­ments mi­gra­to­ris. Un crí­tic va des­criu­re la sen­sa­ció com al­gu­na co­sa sem­blant a ba­nyar-se en un flas­có de Vicks Va­po­rub.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.