No-fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 13 D’octubre Del 2018 -

1 El nau­fra­gio 1/4 Lo­la Gar­cía, Pe­nín­su­la. De com es va for­jar el pro­cés i es va aca­bar per­dent l’au­to­go­vern 2 21 lec­ci­o­nes pa­ra el si­glo XXI 2/5 Yu­val No­ah Ha­ra­ri, De­ba­te. As­saig so­bre el can­vi cli­mà­tic i les tec­no­lo­gi­es dis­rup­ti­ves 3 In­for­me so­bre Ca­ta­lu­nya 10/2 Jo­sé En­ri­que Ruiz-Do­mè­nec, Tau­rus. Sín­te­si so­bre tret­ze se­gles d’història de la iden­ti­tat ca­ta­la­na 4 La ba­ta­lla por los pu­en­tes 4/4 An­tony Be­e­vor, Crí­ti­ca. Arn­hem, 1944, va ser l’úl­ti­ma ba­ta­lla gua­nya­da pels ale­manys 5 Vi­ve más y me­jor 3/2 Mi­quel Por­ta, Gri­jal­bo. Com fer front a la con­ta­mi­na­ció am­bi­en­tal i con­ser­var una bo­na sa­lut 6 Fa­riña 6/10 Nac­ho Car­re­te­ro, Li­bros del KO. Po­lè­mic re­por­tat­ge so­bre el món del nar­co­trà­fic a Ga­lí­cia 7 Sa­pi­ens 7/35 Yu­val No­ah Ha­ra­ri, De­ba­te. Una breu història de la hu­ma­ni­tat des de les al­bors 8 El fu­tu­ro es hoy N/– Jo­sé Ma­ría Az­nar, Pe­nín­su­la. L’ex­pre­si­dent abor­da l’ac­tu­a­li­tat po­lí­ti­ca i els rep­tes més ur­gents 9 Otra Ca­ta­luña N/– Ser­gio Vi­la-San­juán, Des­ti­no . Sis se­gles de cul­tu­ra ca­ta­la­na en cas­te­llà a tra­vés de di­ver­ses fi­gu­res 10 Lo que no se da se pi­er­de N/– Mey Za­mo­ra, Pla­ta­for­ma. Bi­o­gra­fia de la mis­si­o­ne­ra ca­ta­la­na Isa Solá as­sas­si­na­da a Hai­tí el 2016

AQUES­TA SET­MA­NA DES­TA­CA.

2 2/2 Car­les Puig­de­mont, La Cam­pa­na. Pro­pos­ta per sor­tir de la cri­si ca­ta­la­na a tra­vés d’una me­di­a­ció 3 Més ope­ra­ció ur­nes 8/5 Xa­vi Te­dó i La­ia Vi­cens, Co­lum­na. Crò­ni­ca am­pli­a­da de l’ope­ra­tiu clan­des­tí de l’1 d’oc­tu­bre 4 Abans nin­gú de­ia t’es­ti­mo 4/5 D.A., Ca­te­dral. Tes­ti­mo­nis de fills i fi­lles dels pre­sos ca­ta­lans 5 Per te­nir ca­sa cal gua­nyar la guer­ra 5/5 Joan Mar­ga­rit, Proa. Me­mò­ri­es d’in­fan­te­sa i jo­ven­tut del po­e­ta d’‘Un hi­vern fas­ci­nant’ 6 21 lli­çons per al se­gle XXI 6/5 Yu­val No­ah Ha­ra­ri, Edi­ci­ons 62. As­saig so­bre el can­vi cli­mà­tic i les tec­no­lo­gi­es dis­rup­ti­ves 7 Di­es que du­ra­ran anys 7/22 Jor­di Bor­ràs, Ara Lli­bres. Fo­tos del re­fe­rèn­dum de l’1-O i de les ten­si­ons en al­guns punts 8 In­for­me so­bre Ca­ta­lu­nya 10/2 Jo­sé En­ri­que Ruiz-Do­mè­nec, Ro­sa dels Vents . Sín­te­si so­bre tret­ze se­gles d’iden­ti­tat ca­ta­la­na 9 34 di­es de tar­dor i 1 de pri­ma­ve­ra N/– Me­rit­xell Bor­ràs, Pla­ta­for­ma. L’ex­con­se­lle­ra ex­pli­ca les se­ves vi­vèn­ci­es a la pre­só d’Al­calá Me­co 10 Mon vo­là­til 9/2 Fran­cesc Tor­ral­ba, Co­lum­na. Com so­bre­viu­re en un món ac­tu­al hi­perac­ce­le­rat

Les pro­ble­mà­ti­ques de les do­nes inun­den els ràn­quings. Ai­xò és es­pe­ci­al­ment evi­dent en la fic­ció ca­ta­la­na, amb cinc tí­tols: ‘No­sal­tres les do­nes’ (Maria Mer­cè Roca), ‘Els ho­mes’ (An­ge­lika Sch­robs­dorff), ‘La tre­na’ (La­e­ti­tia Co­lom­ba­ni), ‘Per­ma­gel’ (Eva Bal­ta­sar) i la molt re­cent ‘Apren­dre a par­lar amb les plan­tes’ (Marta Or­ri­ols). En fic­ció cas­te­llà (on per cert ir­romp ‘Los seño­res del ti­em­po’, el tan­ca­ment de la tri­lo­gia d’Eva G. Sáenz de Ur­tu­ri ) es man­te­nen tres obres que tam­bé re­flec­tei­xen sin­gla­du­res fe­me­ni­nes: ‘La re­tor­na­da’ de Do­na­te­lla de Pi­e­tran­to­nio, ‘Las hi­jas del Ca­pitán’ de Ma­ría Du­eñas i ‘La pere­gri­na’ d’Isa­bel San Se­bas­tián. ‘Pa­tria’ ad­mi­ti­ria tam­bé una lec­tu­ra en clau fe­me­ni­na, ja que són du­es ma­re corat­ge les que li­de­ren els clans pro­ta­go­nis­tes. - S.C.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.