Grins­pun i Pa­per­meis­ter

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 13 D’octubre Del 2018 -

L’elec­trit­zant me­moir de Mar­tín Si­vak El sal­to de papá (Seix Bar­ral) ser­veix, en­tre al­tres co­ses, per con­fir­mar una ve­ri­tat in­con­tro­ver­ti­ble: els ar­gen­tins te­nen els mi­llors noms. Punt. Hi apa­rei­xen Vic­to­ria Pa­per­meis­ter, “co­mu­nis­ta con­ven­çu­da i una de les pri­me­res di­plo­ma­des en Odon­to­lo­gia”, Ber­nan­do Grins­pun, mi­nis­tre d’Eco­no­mia, o Ju­an Bau­tis­ta Sa­si­aiñ, ge­ne­ral de l’Exèr­cit. Ho va in­si­nu­ar An­to­nio Muñoz Mo­li­na al seu con­te Car­lo­ta Fain­berg (ar­gen­ti­na, per des­comp­tat). Amb un nom ai­xí...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.