‘Ma­ri­e­ta de l’ull viu’

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 13 D’octubre Del 2018 -

Lea Mic­he­le, Ch­ris­ti­an Sla­ter, An­na Ken­drick, Ari­a­na Gran­de, Nick Jo­nas i Sa­rah Jes­si­ca Parker te­nen en co­mú que abans de fer pel·lí­cu­les, sè­ri­es i dis­cos, van de­bu­tar com a nens ac­tors a Bro­adway. Parker, per exem­ple, com a An­nie, Ani­ta l’òr­fe­na, en el mun­tat­ge ori­gi­nal del mu­si­cal. L’es­ce­na ca­ta­la­na tam­bé té la se­va Sa­rah Jes­si­ca en An­na Mo­li­ner, que es va es­tre­nar a Mar i Cel quan te­nia no­més 14 anys. Ara se la pot veu­re a Els jocs flo­rals de Can­pro­sa, de San­ti­a­go Ru­siñol, al Na­ci­o­nal, on es mar­ca un Ma­ri­e­ta de l’ull viu amb abi­lla­ment com­plet de ve­det.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.