Els ma­fi­o­sos i els he­rois

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 13 D’octubre Del 2018 -

El 1969 l’es­crip­tor ita­lo­a­me­ri­cà Ma­rio Pu­zo va pu­bli­car El Pa­drí. Aques­ta vi­brant sa­ga de ma­fi­o­sos es va con­ver­tir en un best-se­ller im­me­di­at i va ge­ne­rar una pro­lon­ga­da po­lè­mi­ca en què van in­ter­ve­nir re­pre­sen­tants de la po­li­cia i la ju­di­ca­tu­ra dels EUA. S’acu­sa­va Pu­zo d’hu­ma­nit­zar i fer sim­pà­tics uns in­di­vi­dus que al cap­da­vall eren vul­gars de­lin­qüents i un pe­rill per a la so­ci­e­tat. Evi­dent­ment la mà­fia, i el seu món bar­roc i vi­o­lent, ja ha­via es­tat ob­jec­te d’aten­ció per part de la cul­tu­ra po­pu­lar: no­més cal veu­re l’èxit de Los in­to­ca­bles a co­men­ça­ments d’aquell ma­teix de­cen­ni. Però, se­gons ar­gu­men­ta­ven els de­fen­sors de l’or­dre, la mí­ti­ca sè­rie te­le­vi­si­va di­bui­xa­va clara­ment Al Ca­po­ne i els seus se­qua­ços com a au­tèn­tics mal­vats, que ha­vi­en d’in­gres­sar ip­so fac­to en­tre rei­xes, men­tre que Elli­ott Ness i els seus de­fen­sors de la llei eren els bons in­qües­ti­o­na­bles, ai­xí com un exem­ple so­ci­al. Amb El Pa­drí aquest or­dre de va­lors es tras­to­ca­va ra­di­cal­ment.

La no­vel·la de Pu­zo va do­nar peu a la tri­lo­gia de Fran­cis Ford Cop­po­la, on s’ac­cen­tu­a­ven els trets shakes­pe­a­ri­ans en la història dels Cor­le­o­ne i que avui es con­si­de­ra un dels cims de la història del cinema. Dar­re­re seu, re­sul­ten in­comp­ta­bles les pel·lí­cu­les que han abor­dat el te­ma, ja del cos­tat de Pu­zo: els ma­fi­o­sos i els gàngs­ters tam­bé són hu­mans. El nou au­ge de les te­le­sè­ri­es va se­guir el ca­mí ado­bat: Els So­pra­no pri­mer, des­prés Bo­ardwalk Em­pi­re, Pe­aky Blin­ders i tan­tes al­tres. Fins i tot els cre­a­dors

Co­men­ço a es­tar can­sat d’em­pa­tit­zar amb as­sas­sins san­gui­na­ris, i apa­go les te­le­sè­ri­es de gàngs­ters

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.