Soc jo, la que con­ti­nua aquí

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 13 D’octubre Del 2018 -

Ca­da tres o qua­tre anys es fa ne­ces­sa­ri adop­tar una no­va power ba­llad amb lle­tra va­ga­ment em­po­de­rant per dei­xar-la anar en to­ta me­na d’oca­si­ons que re­que­rei­xin con­fort sò­nic. A Fi­rework de Katy Perry el va suc­ceir Let it go, l’him­ne de Fro­zen. I, en­ca­ra que aques­ta no do­na símp­to­mes d’es­go­ta­ment en la cru­ci­al de­mo­gra­fia de 2-6 anys, tot in­di­ca que té subs­ti­tu­ta en This is me, el te­ma cen­tral de la pel·lí­cu­la El gran show­man, una cri­da a la ce­le­bra­ció de la di­fe­rèn­cia en temps de po­lí­ti­ques d’iden­ti­tat que al film can­ta la do­na bar­bu­da. L’han gra­vat els as­pi­rants d’Ope­ra­ci­ón Triun­fo 2018 i, per a sor­pre­sa de tots els pre­sents, la va ci­tar la di­pu­ta­da bri­tà­ni­ca Dawn But­ler per tan­car el seu dis­curs al con­grés dels la­bo­ris­tes. Sen­se que apa­rent­ment es po­sés ver­me­lla, But­ler va mi­rar els pre­sents i va dir: “Mar­xo al so del meu tam­bor / no em fa por que em ve­gin/ No de­ma­no per­dó, aques­ta soc jo”. I des­prés va afe­gir: “Com­panys, no de­ma­neu per­dó”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.