Tho­mas Mann, nu­tri­ci­o­nis­ta

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 13 D’octubre Del 2018 -

“Cui­na ale­ma­nya” no són du­es pa­rau­les que ac­ce­le­rar gai­re el molt lu­cra­tiu mer­cat dels lli­bres de cui­na. Tot i ai­xí, Phai­don hi de­di­ca un vo­lum (The Ger­man co­ok­bo­ok) que de­mos­tra que no tot és cer­ve­sa i porc. En­tre les postres, hi ha una ver­sió alleu­ge­ri­da de les Postres Lü­beck, una bo­ge­ria que ha­bi­tu­al­ment in­clou pa de pes­sic, gerds, mel­me­la­da, ma­ca­rons, cre­ma pas­tis­se­ra, ge­la­ti­na i xe­rès i que es va fer molt po­pu­lar als me­nús dels res­tau­rants ale­manys grà­ci­es als Bud­den­bruck, els pro­ta­go­nis­tes de la no­vel·la de Tho­mas Mann, en la qual el men­jar hi­per­ca­lò­ric que no pa­ra de con­su­mir la fa­mí­lia ser­veix com a me­tà­fo­ra de la se­va em­ba­fa­do­ra de­ca­dèn­cia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.