A Li­ber hi ha per­nil

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

Tinc el re­cord de Li­ber, la fi­ra pro­fes­si­o­nal del lli­bre es­pa­nyo­la, de fa vuit anys, en un pa­ve­lló ano­dí del re­cin­te fi­ral de Mont­ju­ïc, amb ter­ra de ci­ment i uns pas­sa­dis­sos sen­se en­cant on al­guns dis­tri­bu­ï­dors es ven­ta­ven avor­rits amb els seus ca­tà­legs acom­pa­nyats d’unes qu­an­tes edi­to­ri­als re­li­gi­o­ses, com com­plint al­gu­na pe­ni­tèn­cia. Du­rant anys, cri­ti­car Li­ber quan et tro­ba­ves un edi­tor era tan ru­ti­na­ri com par­lar del temps a Lon­dres. Li­ber ha anat re­mun­tant des del 2010, en­ca­ra que hi ha qui opi­na que no s’aca­ba­rà d’en­lai­rar mai per la se­va ca­rac­te­rís­ti­ca de ce­le­brar-se ro­ta­ti­va­ment un any a Ma­drid i un al­tre a Bar­ce­lo­na, que pot­ser fa que no aca­bi de ser aco­llit ni pels uns ni pels al­tres. Però pre­ci­sa­ment de­mos­tra for­mi­da­ble­ment que Es­pa­nya té du­es ca­pi­tals, que Ma­drid i Bar­ce­lo­na es po­den trac­tar de tu a tu amb na­tu­ra­li­tat, que no­més cal vo­ler fer-ho.

I aquest Li­ber 2018 ja és una al­tra co­sa. El pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats és abun­dant: hi ha més de cent xer­ra­des, ac­tes o pre­sen­ta­ci­ons pro­fes­si­o­nals en tres di­es. Els te­mes forts són l’au­di­o­lli­bre, les re­la­ci­ons en­tre lli­bre i au­di­o­vi­su­al, l’au­to­e­di­ció o la in­cor­po­ra­ció tec­no­lò­gi­ca, amb mi­ra­des a la uti­lit­za­ció de me­ta­da­des o les pla­ta­for­mes en lí­nia. A la Fi­ra 2 de l’Hos­pi­ta­let ar­ri­bo a un re­cin­te que té co­lor i ca­lor edi­to­ri­al. Li­ber és ple d’edi­tors! To­po a la por­ta amb que des que ha dei­xat el ta­bac es­tà més en for­ma i em par­la de nous pro­jec­tes dels quals en­ca­ra no es pot avan­çar res però on la ci­èn­cia-fic­ció tin­drà molt a veu­re. Veig l’edi­to­ra de Si­ru­e­la, ,i de se­gui­da tro­bo el vi­ce­pre­si­dent del Gre­mi d’Edi­tors, amb el se­cre­ta­ri ge­ne­ral del gre­mi, sem­pre im­pe­ca­ble amb aquell ai­re de còn­sol ho­no­ra­ri d’al­gu­na re­pú­bli­ca cul­ta i pa­cí­fi­ca. Román de Vi­cen­te és l’ho­me del mo­ment: fa uns di­es es va fer pú­blic el seu nou càr­rec de di­rec­tor ge­ne­ral d’Ana­gra­ma... Déu-n’hi do! La­far­ga em con­fir­ma el que es pal­pa en l’ai­re: ac­ti­vi­tat, ac­tes si­mul­ta­nis a la zo­na d’au­tor, en­re­gis­tra­ments d’au­di­o­lli­bres en di­rec­te, reu­ni­ons als es­tands amb gent es­pe­rant torn per ser ate­sa...: “El Gre­mi d’Edi­tors de Ca­ta­lu­nya té aquest any més edi­to­ri­als aquí que fa dos anys”. Román de Vi­cen­te ho cor­ro­bo­ra: “Hi ha més com­pra­dors que fa dos anys, més po­nèn­ci­es, més ne­go­cis... El 30% de les con­trac­ta­ci­ons d’ex­por­ta­ció es fan al vol­tant de Li­ber”. Li pre­gun­to si creu que és per­ju­di­ci­al per a Li­ber aques­ta bi­ca­pi­ta­li­tat ro­ta­ti­va... “No no­més no el per­ju­di­ca, si­nó que mos­tra la ri­que­sa del món edi­to­ri­al que ens fa forts”.

Veig pas­sar com un llamp l’edi­tor de Pla­ta­for­ma, veig més en­llà de Nór­di­ca i de Li­bros del As­te­roi­de xer­rant

Edu­ard Gon­za­lo, Di­e­go Mo­re­no Pep La­far­ga, Luis So­la­no Ja­co­bo Si­ru­e­la Inka Mar­tí, Ofe­lia Gran­de Román de Vi­cen­te, Jor­di Na­dal,

amb el di­rec­tor ge­ne­ral d’UDL i pre­si­dent de la Fe­de­ra­ció d’As­so­ci­a­ci­ons Na­ci­o­nals de Dis­tri­bu­ï­dors, a qui amics i ene­mics co­nei­xen al sec­tor com a M’ex­pli­ca amb hu­mor que Li­ber es­tà molt bé “per­què puc veu­re tots els edi­tors de cop. Si vin­gues­sin al des­patx d’un en un, no hi hau­ria qui tre­ba­llés en tot l’any”. L’es­de­ve­ni­ment ha acon­se­guit fins i tot fer sor­tir de la se­va illa en una ma­sia de l’Em­por­dà els edi­tors d’Ata­lan­ta, i que han vin­gut a veu­re el seu dis­tri­bu­ï­dor a Co­lòm­bia. Pas­so per da­vant de Mas­que­li­bros “es­pe­ci­a­lis­tes en la fa­bri­ca­ció de lli­bres”. L’es­tand té un apa­ra­dor for­mi­da­ble: un tau­lell amb cam­brer, ti­ra­dor de cer­ve­sa i un per­nil de di­men­si­ons ci­clò­pi­es. Li pre­gun­to a la re­pre­sen­tant del seu de­par­ta­ment co­mer­ci­al, per aquest des­ple­ga­ment i em diu, una mi­ca tí­mi­da: “És que ve­nim del sud...”.Doncs­ben­vin­gut­sal­nord.Iben­vin­gu­da­aLi­berl’ale­gri­a­per­du­da.

Fran­cis­co Eleu­te­rio Mar­tí­nez Ser­ra­no, Pa­co Lu­te. Ma­ría Na­ran­jo,

AN­TO­NIO ITURBE

EFE

Un dels es­tands ex­po­si­tors de la Fi­ra Li­ber 2018

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.