Un vast i de­sert pai­sat­ge

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - ROBERT SALADRIGAS

No re­cla­ma un gran es­forç ima­gi­nar l’es­ce­na. Un ho­me abs­tret en la se­va es­crip­tu­ra in­ter­ro­ga amb al­gu­na co­sa més que la mi­ra­da les imat­ges –i les en­tra­nyes– d’un pai­sat­ge vast i de­sert, sens dub­te nòr­dic, em­bru­tat per una boi­ri­na hi­per­bò­ria. Té el pro­pò­sit no no­més de des­criu­re si­nó d’ano­me­nar allò que els seus ulls re­comp­ten tot i que no ho iden­ti­fi­quin.

Es trac­ta d’un ho­me po­sat da­vant d’ell ma­teix, con­cen­trat en el seu mis­te­ri. Més tard, quan lle­gim (fa anys que ho faig) allò que es­criu en un aï­lla­ment ab­so­lut, sa­brem que l’ho­me és Kjell Askild­sen, ori­ünd del sud de No­ru­e­ga (1929), au­tor de menys d’un cen­te­nar de con­tes sor­pre­nents per l’ex­tre­ma lu­ci­de­sa de les his­tò­ri­es i la im­pla­ca­ble con­ci­sió ex­pres­si­va que se’t fi­quen en el rec san­gui­ni i no dei­xen ra­có de tu sen­se ba­nyar. Pro­vo­ca una sen­sa­ció de fred gla­ci­al, de gel per­pe­tu en un in­dret on no crei­xen les flors (si més no les hi­ver­nals) ni la po­e­sia és con­ce­bu­da com el re­fu­gi dels so­tracs hu­mans.

L’ho­me que hem des­co­bert al ras, en­mig de la deso­la­ció, ex­plo­rant un pai­sat­ge en apa­ren­ça mut i ir­re­al (pot­ser ir­ra­ci­o­nal), s’en­fron­ta als enig­mes del seu uni­vers psí­quic que re­but­ja qual­se­vol al­ter­na­ti­va lí­ri­ca. Se­guint les res­plen­dors exis­ten­ci­a­lis­tes, té el con­ven­ci­ment gens in­tel·lec­tu­al que ca­da cri­a­tu­ra hu­ma­na per­so­ni­fi­ca el seu pro­pi in­fern i li cal as­su­mir-lo fins a les dar­re­res con­se­qüèn­ci­es: és un deu­re mo­ral. Però abans, és clar, ha d’es­bri­nar qui­nes són les se­nyes d’iden­ti­tat del seu món, el seu co­di ètic, i si adap­tar-s’hi pot o no ser as­si­mi­lat i com­par­tit pels al­tres.

Ai­xò im­pli­ca du­es con­se­qüèn­ci­es

L’ex­tre­ma lu­ci­de­sa i la con­ci­sió ex­pres­si­va de la nar­ra­ció dels re­lats pro­vo­ca una sen­sa­ció de fred gla­ci­al

de na­tu­ra­le­sa prag­mà­ti­ca. La pri­me­ra, que en l’àm­bit de la nar­ra­ti­va nòr­di­ca, més es­pe­cí­fi­ca­ment no­ru­e­ga i fins al dia d’avui, Askild­sen, que ad­mi­ra Sa­mu­el Beckett i Tho­mas Bern­hard, no és com­pa­ra­ble a cap al­tre con­tem­po­ra­ni seu de ta­lla –a ban­da d’Ib­sen–; des del clàs­sic mo­dern Ham­sun fins al post­mo­dern Knausgård nin­gú no su­pera l’aci­de­sa d’Askild­sen sen­se cau­re en la temp­ta­ció de pen­sar que és

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.