Atre­vir-se a sa­ber

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

As­sa­jos per sub­mer­gir-se en el con­cep­te es­mu­nye­dís de la ve­ri­tat: el fi­lò­sof Ju­li­an Bag­gi­ni i l’es­tra­te­ga Hec­tor Mac­do­nald plan­te­gen la se­va de­fen­sa ate­sa l’ame­na­ça de les ‘fake news’ i la de­ma­gò­gia de la post­ve­ri­tat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.