Mont­mar­tre, la ins­pi­ra­ció i la vi­da mo­der­na

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s - ISA­BEL GÓ­MEZ MELENCHÓN

El nom d’Hen­ri de Tou­lou­se-Lau­trec és ben cone­gut per al gran pú­blic i s’as­so­cia im­me­di­a­ta­ment a un París en fe­bril efer­ves­cèn­cia en l’art i en la vi­da. Es­ta­bli­ments com el Mou­lin Rou­ge o el Mou­lin de la Ga­let­te, le Chat Noir en els seus dos em­pla­ça­ments o Les Qu­at’z’Arts van des­a­fi­ar a fi­nals del se­gle XIX les con­ven­ci­ons i van ins­pi­rar uns ar­tis­tes que be­vi­en del te­a­tre, el ca­fè i el ball tant en el seu sen­tit li­te­ral com en el cre­a­tiu. I tot ai­xò en un en­tra­mat ur­bà molt de­fi­nit: Mont­mar­tre, un mu­ni­ci­pi que s’ha­via in­cor­po­rat a la ciu­tat el 1860. De­li­mi­tat pels bu­le­vards de Clichy, Roc­hec­ho­uart, La Cha­pe­lle i Ney, l’avin­gu­da de St. Ou­en i el car­rer d’Au­ber­vi­lli­ers, en­ca­ra els tu­ris­tes pu­gen avui les cos­tes o des­can­sen a les pla­ces in­ten­tant apre­hen­dre al­gu­na co­sa d’aquell es­pe­rit de Mont­mar­tre ju­ga­ner i rup­tu­ris­ta, atre­vit i apas­si­o­nat per l’art i les lle­tres que va te­nir en el pin­tor i il·lus­tra­dor de fí­sic do­len­çós una de les se­ves fi­gu­res més vi­si­bles però no l’úni­ca. L’ex­po­si­ció que s’obre la pro­pe­ra set­ma­na al Cai­xaFo­rum de Bar­ce­lo­na do­na­rà comp­te d’aque­lla reu­nió ir­re­pe­ti­ble d’es­pe­rits in­de­pen­dents i trans­gres­sors que so­mi­a­ven tren­car amb la “hi­po­cre­sia” bur­ge­sa.

Na­tu­ra­lis­tes, sim­bo­lis­tes, in­co­hé­rents, na­bis... tots ells bus­ca­ven el seu lloc en la re­no­va­ció de les ide­es i pràc­ti­ques ar­tís­ti­ques que es­ta­va te­nint lloc al nou dis­tric­te pa­ri­senc (el 18 ar­ron­dis­se­ment); com s’afir­ma al ca­tà­leg de la mos­tra, es trac­ta­va d’un “es­tat d’ànim” avant­guar­dis­ta del qual tam­bé for­ma­ven part es­crip­tors i mú­sics i que va te­nir la se­va re­pre­sen­ta­ció no úni­ca­ment a tra­vés de la pin­tu­ra o les arts tra­di­ci­o­nals, si­nó de les efí­me­res, el car­te­llis­me, la il·lus­tra­ció, les por­ta­des de re­vis­tes i par­ti­tu­res mu­si­cals o la pu­bli­ci­tat, con­se­qüèn­cia lò­gi­ca que els punts de reu­nió –i d’in­terès– d’aquest mag- ma in­tel·lec­tu­al tin­gues­sin ara el seu epi­cen­tre en es­ta­bli­ments tan mun­dans com el ca­ba­ret. Molts dels em­ble­mes d’aquests lo­cals es man­te­nen en el nos­tre ima­gi­na­ri, com la fi­gu­ra del gat ne­gre so­bre la mit­ja llu­na que anun­ci­a­va des de l’ex­te­ri­or Le Chat Noir.

L’ex­po­si­ció pre­sen­ta més de 350 obres d’ar­tis­tes com Tou­lou­se-Lau­trec, Bon­nard o Sig­nac

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.