A l’òpe­ra per al­tres mit­jans

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s - NAILA VÁZQUEZ TANTINYÀ

Des­prés d’obrir tem­po­ra­da, el Gran Te­a­tre del Li­ceu do­na ini­ci per ter­ce­ra ve­ga­da al seu pro­gra­ma d’ex­po­si­ci­ons, que comp­ta­rà aquest any amb un to­tal de nou mos­tres. Aques­ta ini­ci­a­ti­va, que re­for­ça vin­cles en­tre l’òpe­ra i les arts plàs­ti­ques, s’inaugura aquest any amb Des de dins, una mos­tra de pin­tu­res de l’ar­tis­ta Sa­cris (Bar­ce­lo­na, 1969). Des­prés de més de set­ze anys com a at­trez­zis­ta al Li­ceu, el pin­tor té una àm­plia col·lec­ció d’olis des d’un punt de vis­ta únic que ara com­par­teix amb el pú­blic. En­tre bam­bo­li­nes, en la pe­nom­bra, en­tre es­to­nes mor­tes, l’ar­tis­ta pren no­tes en di­ver­ses lli­bre­tes per com­ple­tar des­prés en l’es­tu­di les se­ves obres. Ai­xí, en aques­tes pin­tu­res capa­ces de “cap­tu­rar l’ins­tant”, es pot veu­re el cor so­bre l’es­ce­na­ri ves­tit de car­rer, in­tèr­prets d’Aí­da ves­tits d’egip­cis al cos­tat dels tèc­nics en l’en­tre­ac­te, un apun­ta­dor atent que treu el cap, uns quants in­tèr­prets can­tant dalt de l’es­ce­na­ri o dese­nes d’ac­tors pre­pa­rats per sor­tir a es­ce­na.

En aquest re­cor­re­gut plàs­tic per les òpe­res dels úl­tims anys, de mit­jà i pe­tit for­mat, Sa­cris re­flec­teix amb pre­ci­sió aque­lla vi­da in­te­ri­or del te­a­tre a tra­vés d’olis ex­pres­sius que ju­guen amb clarobs­curs dra­mà­tics. Des­ta­ca de les deu obres prin­ci­pals –la mos­tra comp­ta, a més, amb qua­dres de pe­tit for­mat i lli­bre­tes d’ano­ta­ci­ons– el seu ca­ràc­ter in­a­ca­bat. El lla­pis, l’es­bós i el blanc es fon amb l’ oli co­lo­rit, do­nant a les pe­ces un ai­re de pro­cés en si ma­tei­xes i re­for­çant la sen­sa­ció de fu­ga­ci­tat de la cre­a­ció, en què s’unei­xen l’as­saig ope­rís­tic i l’es­tu­di ar­tís­tic.

Vin­cu­la­da tam­bé amb la te­mà­ti­ca ope­rís­ti­ca i el Li­ceu, la Sa­la Pa­rés ex­po­sa les il·lus­tra­ci­ons de Bri­git­te Szenc­zi i Ju­an An­to­nio Mañas re­a­lit­za­des per al lli­bre-ca­tà­leg que ca­da any edi­ta Amics del Li­ceu. Tem­po­ra­da d’òpe­ra, la pri­me­ra edi­ció del qual va ser el 1992, ser­veix com a ei­na de di­vul­ga­ció per pre­sen­tar les di­fe­rents òpe­res de la tem­po­ra­da i les se­ves il·lus­tra­ci­ons s’en­car­re­guen a ar­tis­tes plàs­tics con­tem­po­ra­nis. En aques­ta oca­sió, l’ex­po­si­ció comp­ta amb tren­ta-tres obres, tres per ca­da una de les deu òpe­res de la tem­po­ra­da 2018-2019, més tres il·lus­tra­ci­ons in­te­ri­ors. Els ar­tis­tes hi re­cre­en tres es­ce­nes, en una amal­ga­ma de re­fe­rèn­ci­es ar­tís­ti­ques que van des de clàs­sics de la pin­tu­ra al cinema o la fo­to­gra­fia. Da­lí, Ma­lé­vitx, Hoku­sai, Dreyer, Man Ray, Coc­te­au o Hollywo­od es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.