La na­tu­ra re­cla­ma la se­va part

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s - SÒNIA HERNÁN­DEZ

Els ani­mals de les il·lus­tra­ci­ons d’an­ti­gues en­ci­clo­pè­di­es que Se­gi­mon Vi­la­ra­sau (Bar­ce­lo­na, 1971) ha re­cre­at en la se­va dar­re­ra ex­po­si­ció es­tan re­cla­mant una co­sa que els cor­res­pon. Pot­ser a ai­xò es re­fe­reix l’ar­tis­ta quan co­men­ta que, men­tre es­ta­va im­mers en aquest pro­jec­te, di­ver­ses ide­es ron­da­ven per la se­va ment, com la in­de­fi­ni­ció del co­lor mar­ró: “Tots uti­lit­zem l’ad­jec­tiu mar­ró, però com a co­lor no exis­teix, als tubs de pin­tu­ra se’ls diu bru, om­bres, ter­res... No és un co­lor, és una idea, però in­de­fi­ni­da”. Per pro­var com lleus ma­ti­sos cro­mà­tics són capa­ços d’al­te­rar la nos­tra per­cep­ció del co­lor o la llum, ha cre­at du­es sè­ri­es de pin­tu­res de pe­tit for­mat que par­tei­xen de l’at­mos­fe­ra re­pro­du­ï­da a les fo­tos de les an­ti­gues obres de con­sul­ta fins a ar­ri­bar a cre­ar-ne al­tres de molt més llu­mi­no­ses, “en gam­mes a les quals nor­mal­ment no hi vas si no tens uns re­fe­rents gai­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.