Re­a­li­tat vir­tu­al en ter­ri­to­ri dan­sa

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Escenari|s - NURIA CUADRADO

Po­sar-se un casc de re­a­li­tat vir­tu­al i con­ver­tir-se en una me­na de Gu­lli­ver al pa­ís dels ba­lla­rins ge­gants; trans­for­mar-se en un ava­tar, amb ca­ra, amb cos, amb lli­ber­tat de mo­vi­ment, un ava­tar que s’en­din­sa en un món vir­tu­al ha­bi­tat pels ba­lla­rins de la com­pa­nyia de Gi­lles Jo­bin. Un món ara com­par­tit. Un món on la dan­sa és la reina.

No. No es trac­ta d’un som­ni. I per com­pro­var-ho n’hi ha prou anant al Mer­cat de les Flors que, en­tre el 18 i el 21 d’oc­tu­bre, aco­lli­rà di­ver­ses fun­ci­ons di­à­ri­es de VR_I, una breu però in­ten­sa ex­pe­ri­èn­cia im­mer­si­va a què s’ac­ce­deix en grups de cinc per­so­nes. Des­prés del seu pas pels fes­ti­vals de cinema de Sun­dan­ce i Ve­nè­cia, aques­ta pro­pos­ta, en què el core­ò­graf Gi­lles Jo­bin s’ha ali­at amb Ar­ta­nim –un cen­tre d’in­ves­ti­ga­ció pi­o­ner en cap­tu­ra del mo­vi­ment–, ar­ri­ba a Bar­ce­lo­na com una de les ac­ti­vi­tats es­tre­lla d’IDN Plus, el ci­cle que du­rant qua­tre jor­na­des ca­sa­rà dan­sa amb imat­ge i no­ves tec­no­lo­gi­es, un ma­tri­mo­ni que fun­ci­o­na des de fa ja unes qu­an­tes dè­ca­des i del qual Nú­ria Font va ser gran al­ca­vo­ta per al pú­blic bar­ce­lo­ní.

Re­a­lit­za­do­ra de ví­deo i co­mis­sà­ria d’ex­po­si­ci­ons, Nú­ria Font (1958-2017) va ser l’àni­ma de les cinc edi­ci­ons del Fes­ti­val IDN que va aco­llir el Mer­cat de les Flors fins a l’any 2015. I per re­cor­dar-la a ella i el seu tre­ball un any des­prés de la se­va mort, l’ac­tu­al di­rec­to­ra del Mer­cat de les Flors, Àn­gels Mar­ga­rit, ha vol­gut or­ga­nit­zar una úl­ti­ma edi­ció de l’IDN (que ha ba­te­jat com a Plus) per a la qual ha reu­nit al­guns dels ar­tis­tes que van par­ti­ci­par-hi en el pas­sat.

Gi­lles Jo­bin, que va ser ba­lla­rí de la com­pa­nyia d’Àn­gels Mar­ga­rit i que va coin­ci­dir du­rant aquells anys de col·la­bo­ra­ció amb Nú­ria Font, és un d’ells i s’in­te­gra en un ci­cle que pre­sen­ta­rà dos es­pec­ta­cles més: Pi­a­no & dan­cer, de l’Ins­ti­tut Sto­cos, en què els mo­vi­ments d’una ba­lla­ri­na ac­ci­o­nen a dis­tàn­cia un pi­a­no me­cà­nic per ge­ne­rar una com­po­si­ció mu­si­cal; i #14::SKYLINE_EXTENDED, de Kò­nic Thtr, en què con­flu­ei­xen dan­sa, mú­si­ca i imat­ges ge­ne­ra­des en di­rec­te. El ci­cle IDN Plus es com­ple­ta­rà amb con­fe­rèn­ci­es, ta­llers, vi­de­oins­tal·la­ci­ons (tret­ze són tret­ze amb Mu­vers, pla­ta­for­ma de ví­de­os ar­tís­tics amb for­mat de vi­sió en 360 graus; Billy Cowie, amb In the flesh, que tam­bé uti­lit­za les 3D; i Eloy Ma­du­ell, amb Play­mo­des, una es­pè­cie de ví­deo ka­ra­oke) i di­ver­ses pro­jec­ci­ons, en­tre elles la de WOMB, una pel·lí­cu­la en tres di­men­si­ons que tam­bé fir­ma Gi­lles Jo­bin.

“Imat­ge i tec­no­lo­gia són ja ha­bi­tu­als en mol­tes arts es­cè­ni­ques, però aques­ta és una hi­bri­da­ció en la qual la dan­sa va ser pi­o­ne­ra. Dan­sa es­cè­ni­ca fil­ma­da, dan­sa pen­sa­da per ser fil­ma­da, dan­sa en què les pro­jec­ci­ons in­flu­ei­xen en la nar­ra­ti­vi­tat, cre­a­ció en xar­xa de pe­ces amb cre­a­dors que tre­ba­llen si­mul­tà­ni­a­ment en di­fe­rents llocs del món, imat­ge vir­tu­al, imat­ge en tres di­men­si­ons, map­ping .... Les pos­si­bi­li­tats són in­fi­ni­tes”, ex­pli­ca Àn­gels Mar­ga­rit que amb IDN Plus, a més d’ofe­rir tre­balls de cre­a­dors que van ser ha­bi­tu­als del fes­ti­val, els per­me­trà di­a­lo­gar en­tre ells per dis­cu­tir per quin mo­ment pas­sa aques­ta re­la­ció i re­pen­sar quin pa­per han de se­guir ju­gant au­di­o­vi­su­al i no­ves tec­no­lo­gi­es so­bre l’es­ce­na­ri.

“La re­a­li­tat vir­tu­al et per­met fer el que vul­guis. No té lí­mits”, ex­pli­ca Jo­bin, que en l’edi­ció del 2015 d’IDN va pre­sen­tar Qu­an­tum, una oda a la fí­si­ca de les par­tí­cu­les per a sis ba­lla­rins que va cre­ar du­rant una re­si­dèn­cia al CERN de Gi­ne­bra. “La re­a­li­tat vir­tu­al, a la qual vaig ar­ri­bar per at­zar, per­met al cre­a­dor in­ter­ve­nir molt més del que és pos­si­ble fer-ho en cinema i per ai­xò el re­sul­tat s’as­sem­bla més a un es­pec­ta­cle en viu que al cinema. La re­a­li­tat vir­tu­al és en al­gun lloc a mig ca­mí en­tre l’es­pec­ta­cle en viu i l’au­di­o­vi­su­al”, ex­pli­ca Jo­bin, que el 2015 va gua­nyar el Gran Pre­mi Su­ís de Dan­sa per la se­va con­tri­bu­ció al desen­vo­lu­pa­ment de la dan­sa i que as­se­gu­ra que vol con­ti­nu­ar cre­ant tant per als es­ce­na­ris re­als com per als vir­tu­als. Li que­den en­ca­ra molts mons per des­co­brir, però tots es­tan en la dan­sa.

Les pos­si­bi­li­tats són in­fi­ni­tes: dan­sa fil­ma­da, cre­a­ció en xar­xa, imat­ge vir­tu­al, en tres di­men­si­ons, map­ping...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.