El ba­lla­rí com a co­mis­sa­ri

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Escenari|s -

No es trac­ta de fi­xar la dan­sa. Ni d’em­mar­car-la. Ni d’en­qua­drar-la. Però Bo­ris Char­matz no no­més acos­tu­ma a pre­sen­tar-la dins d’un mu­seu si­nó que a més se n’ha in­ven­tat un per a ella.

Bo­ris Char­matz (Cham­béry, 1973), ba­lla­rí i core­ò­graf, di­rec­tor des del 2009 del Cen­tre Co­re­o­grà­fic de Ren­nes que ha con­ver­tit en Mu­sée de la Dan­se, di­rec­tor as­so­ci­at de la Volksbüh­ne de Ber­lín des del 2017, una de les es­tre­lles pui­xants en l’es­ce­na core­o­grà­fi­ca in­ter­na­ci­o­nal, se­rà el pro­ta­go­nis­ta d’una cons­tel·la­ció de tres es­pec­ta­cles al Mer­cat de les Flors: 20 ba­lla­rins per al se­gle XX s’ins­tal·la­rà al Mac­ba (27 i 28 d’oc­tu­bre), igual que ho va fer abans al MoMA de No­va York (el 2013), la Ta­te Mo­dern de Lon­dres (2015) o el Reina So­fía de Ma­drid (2016); poc abans (24 i 25 d’oc­tu­bre) hau­rà pre­sen­tat Flip book al Mer­cat, un tre­ball de l’any 2008 que s’ins­pi­ra en les fo­to­gra­fi­es del lli­bre Fifty ye­ars que res­se­gueix les core­o­gra­fi­es de Mer­ce Cun­ning­ham, de qui el pro­per any se ce­le­bra el cen­te­na­ri del seu nai­xe­ment; i, ja el 2019 (9 i 10 de març), ar­ri­ba­rà ges­tos.

“Al Mu­sée de la Dan­se apos­tem per la in­ves­ti­ga­ció des del punt de vis­ta més del ba­lla­rí que del core­ò­graf. I aques­ta idea és molt pre­sent en els tres tre­balls que pre­sen­tem a Bar­ce­lo­na: a 20 ba­lla­rins per al se­gle XX són els ba­lla­rins els que pre­sen­ten el seu pro­pi mu­seu, un mu­seu del qual ells són co­mis­sa­ris; a Flip book, són ells els que uti­lit­zen un lli­bre per cre­ar els seus mo­vi­ments; i tam­bé són ells els pro­ta­go­nis­tes de 10.000 ges­tos, per­què cap core­ò­graf no se­ria capaç d’ha­ver-los cre­at tots”, ex­pli­ca Char­matz so­bre la tri­lo­gia de tre­balls amb què de­bu­ta­rà a Bar­ce­lo­na, una ter­na que per­me­trà una pri­me­ra apro­xi­ma­ció a la se­va idea de mu­seu de la dan­sa.

“El vaig fun­dar per­què vaig sen­tir, i en­ca­ra sen­to, que era una ne­ces­si­tat ur­gent. No ho vaig fer per fi­xar l’art en la me­mò­ria, si­nó per­què crec que ne­ces­si­tem ins­ti­tu­ci­ons que ens aju­din a pen­sar el pre­sent en la se­va com­ple­xi­tat. La dan­sa es­tà atra­pa­da en­tre dos mo­dels d’ins­ti­tu­ció, l’es­co­la i el te­a­tre, i en cap d’ells no pot res­pi­rar: les es­co­les de dan­sa acos­tu­men a for­mar part de de­par­ta­ments mu­si­cals, i els te­a­tres, a es­tar di­ri­gits per gent de te­a­tre i en ells la dan­sa és una con­vi­da­da tem­po­ral. Hi ha d’ha­ver més mo­dels per re­pen­sar la dan­sa al món ac­tu­al”, apun­ta Char­matz, que de­fi­neix el seu mu­seu a Ren­nes com “el lloc on con­flu­ei­xen te­o­ria i pràc­ti­ca, àm­bit so­ci­al i art, ama­teu­ris­me i ba­lla­rins lle­gen­da­ris, història i im­pro­vi­sa­ció”.

Char­matz, que dis­cre­pa de la idea que creu es­te­sa que “la dan­sa no té pas­sat re­al ni efec­te re­al en el fu­tur”, por­ta­rà a 20 ba­lla­rins per al se­gle XX di­ver­ses ge­ne­ra­ci­ons d’in­tèr­prets que es mou­ran lliu­re­ment per les sa­les del Mac­ba: al­guns, ha­bi­tu­als en an­te­ri­ors re­pre­sen­ta­ci­ons de l’es­pec­ta­cle; al­tres, de­bu­tants. “Ca­da ba­lla­rí apor­ta la se­va ex­pe­ri­èn­cia”, ex­pli­ca el core­ò­graf so­bre aques­ta pro­pos­ta que s’apro­pia de cè­le­bres so­los obli­dats del se­gle pas­sat. “No he tre­ba­llat abans amb Sònia Sánc­hez, Ja­vi­er Va­que­ro Olle­ro o Ag­nés Sa­les Mar­tín, que apor­ta­ran una al­tra mi­ra­da so­bre el se­gle XX. En can­vi, al­tres pe­ces i ba­lla­rins sí que són ha­bi­tu­als: Ol­ga Dukov­naya amb la se­va ver­sió de Temps mo­derns de Cha­plin, Ash­ley Chen que res­ca­ta el lle­gat de Cun­ning­ham, So­nia Pre­grad amb una per­for­man­ce de San­ja Iveko­vic...”, re­pas­sa Char­matz. I afe­geix: “Allò ex­cep­ci­o­nal se­rà con­fron­tar la me­ra­ve­llo­sa col·lec­ció del Mac­ba amb la nos­tra prò­pia i frà­gil col·lec­ció”. I con­clou: “Però la fra­gi­li­tat pot ser la nos­tra for­ça”. l’úl­tim: 10.000

‘20 ba­lla­rins per al se­gle XX’ con­fron­ta­ran la dan­sa amb la col·lec­ció ar­tís­ti­ca del Mac­ba

MER­CAT DE LES FLORS

A baix, ‘Flip book’, amb Bo­ris Char­matz, al cen­tre (de blau); a la dre­ta, una imat­ge de '10.000 ges­tos’ N. C.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.