No-fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

1 El nau­fra­gio 1/7 Lo­la Gar­cía, Pe­nín­su­la. De com es va for­jar el pro­cés i es va aca­bar per­dent l’au­to­go­vern 2 21 lec­ci­o­nes pa­ra el si­glo XXI 2/8 Yu­val No­ah Ha­ra­ri, De­ba­te. As­saig so­bre el can­vi cli­mà­tic i les tec­no­lo­gi­es dis­rup­ti­ves 3 Bre­ves res­pu­es­tas a las gran­des pre­gun­tas N/– Step­hen Hawking, Crí­ti­ca. Obra pòs­tu­ma en què es par­la de l’exis­tèn­cia de Déu i del cos­mos 4 Sa­lud a ci­en­cia ci­er­ta N/– Mi­guel Án­gel Martínez-Gonzá­lez, Pla­ne­ta. Con­sells per a una vi­da sa­na i que eli­mi­ni l’es­très 5 In­for­me Ca­ta­luña 3/5 Jo­sé En­ri­que Ruiz-Do­mè­nec, Tau­rus. Sín­te­sis so­bre tret­ze se­gles d’his­to­ria de la iden­ti­tat ca­ta­la­na 6 Ho­la, Gu­er­re­ra 6/2 Towan­da Re­bels, Agui­lar. Dos ac­ti­vis­tes (T. Lo­ren­zo i Z. Mén­dez) re­cla­men la unió de les do­nes 7 Nu­do Es­paña N/– En­ric Ju­li­a­na/Pa­blo Igle­si­as, Ar­pa. Con­ver­sa so­bre la si­tu­a­ció de Ca­ta­lu­nya, Es­pa­nya i Eu­ro­pa 8 Ca­ta­la­nes y es­co­ce­ses 8/2 John Elli­ott, Tau­rus. Anàlisi his­tò­ri­ca i com­pa­ra­da dels na­ci­o­na­lis­mes ca­ta­là i es­co­cès 9 Vi­ve más y me­jor 4/5 Mi­quel Por­ta, Gri­jal­bo. Com es pot fer front a la con­ta­mi­na­ció am­bi­en­tal i con­ser­var una bo­na sa­lut 10 Los 80 años de So­fía N/– Jai­me Peña­fi­el, Gri­jal­bo. Un re­cor­re­gut ín­tim i fa­mi­li­ar a tra­vés de la vi­da de la rei­na emè­ri­ta 2 1/5 Car­les Puig­de­mont, La Cam­pa­na. Pro­pos­ta per sor­tir de la cri­si ca­ta­la­na a tra­vés d’una me­di­a­ció 3 Ca­ta­lans i es­co­ce­sos 3/2 John Elli­ott, Rosa dels Vents. Anàlisi his­tò­ri­ca i com­pa­ra­da dels na­ci­o­na­lis­mes ca­ta­là i es­co­cès 4 In­for­me so­bre Ca­ta­lu­nya 4/5 Jo­sé En­ri­que Ruiz-Do­mè­nec, Rosa dels Vents. Sín­te­si so­bre tret­ze se­gles d’iden­ti­tat ca­ta­la­na 5 21 lli­çons per al se­gle XXI 6/8 Yu­val No­ah Ha­ra­ri, Edi­ci­ons 62. As­saig so­bre el can­vi cli­mà­tic i les tec­no­lo­gi­es dis­rup­ti­ves 6 Per te­nir ca­sa cal gua­nyar la gu­er­ra 5/8 Jo­an Mar­ga­rit, Proa. Me­mò­ri­es d’in­fan­te­sa i jo­ven­tut del po­e­ta d’‘Un hi­vern fas­ci­nant’ 7 Abans nin­gú de­ia t’es­ti­mo 7/8 D.A., Ca­te­dral . Tes­ti­mo­nis de fills i fi­lles de pre­sos ca­ta­lans 8 34 di­es de tar­dor i 1 de pri­ma­ve­ra 8/4 Me­rit­xell Bor­ràs, Pla­ta­for­ma. L’ex­con­se­lle­ra ex­pli­ca les se­ves vi­vèn­ci­es a la pre­só 9 Es­ti­ma’m quan menys ho me­rei­xi –/11 Jaume Fu­nes, Co­lum­na. Gu­ia per a pa­res i edu­ca­dors so­bre com cal trac­tar els ado­les­cents 10 Més ope­ra­ció ur­nes 10/8 Xa­vi Te­dó i La­ia Vi­cens, Co­lum­na. Crò­ni­ca am­pli­a­da de l’ope­ra­tiu clan­des­tí de l’1 d’oc­tu­bre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.