AQUES­TA SET­MA­NA DES­TA­CA

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

Tal com es­tà evo­lu­ci­o­nant el se­gle, es pot afir­mar que les in­còg­ni­tes pre­va­len so­bre les cer­te­ses. Són temps per tant d’ai­re­jar les grans qües­ti­ons i de di­ri­mir com s’en­ca­ren i re­so­len. En no-fic­ció, el lli­bre pòs­tum del gran fí­sic Step­hen Hawking ‘Bre­ves res­pu­es­tas a las gran­des pre­gun­tas’ en­tra a fons en te­mes com l’exis­tèn­cia de Déu o els vi­at­ges en el temps i ofe­reix no­ves pers­pec­ti­ves. L’his­to­ri­a­dor Yu­val No­ah Ha­ra­ri, per la se­va ban­da, a ‘21 lli­çons per al se­gle XXI’ (que fa set set­ma­nes que és a les llis­tes), de­bat as­sump­tes tan can­dents com el can­vi cli­mà­tic i les tec­no­lo­gi­es dis­rup­ti­ves. I En­ric Ju­li­a­na i Pa­blo Igle­si­as a ‘Nu­do Es­paña' con­ver­sen po­lè­mi­ca­ment so­bre el li­ti­gi ca­ta­là, el fu­tur d’Es­pa­nya i els des­a­fi­a­ments d’Eu­ro­pa. - S.C.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.