No com­pris mai un qua­dre amb pei­xos mar­rons

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

Si al­gú es­tà pen­sant a fer-se col·lec­ci­o­nis­ta d’art de gam­ma al­ta, aquí té uns quants con­sells per com­prar bé, cor­te­sia del col·lec­ci­o­nis­ta Ste­fan T. Ed­lis, pro­pi­e­ta­ri de múl­ti­ples War­hol, Twombly i Cat­te­lan, i de la cap d’art de Sot­heby’s, Amy Cap­pe­llaz­zo: el ver­mell és mi­llor que el mar­ró, i el verd és una as­se­gu­ran­ça de re­va­lo­rit­za­ció, la pre­sèn­cia de pei­xos de­va­lua un qua­dre i quan si­tu­en un ar­tis­ta en un ves­tí­bul, es con­ver­teix per sem­pre ja en un “ar­tis­ta de ves­tí­bul”, l’equi­va­lent d’un pi­a­nis­ta d’ho­tel (mala sort, Ale­xan­der Cal­der). Els dis­pen­sen de franc al do­cu­men­tal The pri­ce of everyt­hing, que fa sor­tir els co­lors al mer­can­ti­lis­me d’aquest món. Imat­ge: ‘Bo­de­gó’, 1937, Eva­sio Mon­ta­ne­lla.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.