Veu­re i to­car

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

Pas­so per la Gran Via de Bar­ce­lo­na i a la lli­bre­ria Al­ta­ïr anun­ci­en la pre­sen­ta­ció del lli­bre Los se­cre­tos de la fo­to­gra­fía de vi­a­jes de

edi­tat per Pho­to­club. Amb la quan­ti­tat d’imat­ges de franc que hi ha a in­ter­net, qui pa­ga­rà per veu­re-les en un lli­bre? Hi trec el nas... La sa­la es­tà ple­na de gom a gom! Sen­to el fo­tò­graf de Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic que diu: “Els lli­bres de fo­to­gra­fia no són lli­bres de fo­tos si­nó d’his­tò­ri­es”.

Tro­bo re­cu­pe­rant l’alè des­prés de la Fi­ra del Lli­bre de Frank­furt. És l’edi­tor de Blu­me, his­tò­ri­ca edi­to­ri­al de lli­bre grà­fic, que pu­bli­ca l’edi­ció es­pa­nyo­la del ca­tà­leg de l’ex­po­si­ció World Press Pho­to i el 2016 va com­plir 50 anys de vi­da. Fi­car en la con­ver­sa pa­rau­les en an­glès ens pensem que ens fa sem­blar més lles­tos en­ca­ra que no­més mos­tra com n’ar­ri­bem a ser, d’ig­no­rants, per ai­xò aquests lli­bres grà­fics de gran for­mat es de­fi­nei­xen com a cof­fe-ta­bles, és a dir, tau­les de ca­fè. El seu des­tí és de­co­rar el sa­ló de ca­sa! Li pre­gun­to a Le­o­pol­do, per fer-li la guit­za, si els cof­fe-ta­bles són lli­bres “bo­nics” per als que no lle­gei­xen... “Si bo­nic és que si­gui bo, ai­xò és el que vo­lem. L’ex­pres­sió an­glo­sa­xo­na cof­fe-ta­bles com­por­ta aquell fi hu­mor an­glès per re­fe­rir-se a lli­bres que no do­nen per a gai­re més que per im­pac­tar. Amb una imat­ge i un vo­lum am­bi­ci­ós i amb un mis­sat­ge molt su­per­fi­ci­al. Si vos­tè re­ga­la un lli­bre ai­xí po­drà ima­gi­nar les con­se­qüèn­ci­es que li pot por­tar per part del re­cep­tor amant dels lli­bres. Pas­sa com en to­tes les co­ses, hi ha mol­tes pro­pos­tes editorials su­pèr­flu­es i no sé per a qui són aquells lli­bres. Per­so­nal­ment pen­so que no són ni per als que no lle­gei­xen”.

Me’n vaig a do­nar la ta­bar­ra a director de Lunwerg, edi­to­ri­al de lli­bres es­pec­ta­cu­lars que ha di­ver­si­fi­cat l’ofer­ta: “És un pre­ju­di­ci his­tò­ric que són lli­bres bo­nics com tam­bé ho és que són inú­tils, i en oca­si­ons de ma­ne­ra jus­ti­fi­ca­da. Pre­ci­sa­ment per ai­xò cal sem­brar, per­què no si­gui tan sor­pre­nent un ti­pus de lli­bre hí­brid, i que els lli­bres il·lus­trats comp­tin, que tam­bé si­guin per als que lle­gei­xen”.

I, po­sats a fer, m’adre­ço a Phai­don, una edi­to­ri­al amb epi­cen­tre a Lon­dres de lli­bre grà­fic molt acu­ra­da. El seu edi­tor,

em diu que “és agra­da­ble que el pú­blic con­si­de­ri els nos­tres lli­bres bo­nics. Aques­ta no és la nos­tra in­ten­ció. Nos­al­tres dis­se­nyem ca­da tí­tol in­di­vi­du­al­ment per­què el dis­seny re­flec­tei­xi el con­tin­gut del lli­bre. El con­tin­gut del lli­bre sem­pre mar­ca el dis­seny i l’ús que se’n fa­rà”.

Li pre­gun­to si el bom­bar­deig d’imat­ges po­sa en pe­rill l’edi­ció de lli­bre grà­fic... “És ve­ri­tat que avui vi­vim inun­dats d’imat­ges, pe­rò crec que mol­tes de les imat­ges que es po­den tro­bar de molts pin­tors o fo­tò­grafs no re­flec­tei­xen fi­del­ment l’obra ori­gi­nal, per ai­xò per a nos­al­tres la re­pre­sen­ta­ció fi­del de l’obra és un dels re­qui­sits a l’ho­ra de pu­bli­car”.

con­si­de­ra que “un lli­bre fí­sic no és un con­tin­gut di­gi­tal. És una pro­pos­ta vi­su­al i tàc­til di­fe­rent, n’an­he­lem la pre­sèn­cia fí­si­ca. Qui ho vul­gui com a con­tin­gut di­gi­tal tam­bé en po­drà dis­po­sar. Pot te­nir molt sen­tit si es­tàs vi­at­jant i vols con­sul­tar la bi­bli­o­te­ca, pe­rò fins al mo­ment no sem­bla que tin­gui molt d’èxit”. opi­na que “el pe­rill del lli­bre fo­to­grà­fic és el pro­pi afany, per part d’al­guns ac­tors de la fo­to­gra­fia, de con­ver­tir-ho tot en un fo­to­lli­bre. I no pot ser! Un fo­to­lli­bre és (o hau­ria de ser) una pe­ça li­mi­ta­da, gai­re­bé un ob­jec­te, una co­sa ra­ra i bo­ni­ca en la se­va par­ti­cu­lar con­cep­ció, re­a­lit­za­ció i aca­bats. Són lli­bres per to­car i olo­rar. Pe­rò no tot s’hi val, i de ve­ga­des el com pe­sa més que el con­tin­gut; no s’ha d’obli­dar que aquests lli­bres són li­mi­tats, abs­trac­tes, de di­fí­cil per­ma­nèn­cia en lli­bre­ri­es”. Doncs con­ti­nu­em to­cant. AN­TO­NIO ITURBE

TINO SORIANO

Re­trat al car­re­ró d’Ha­mel, Cu­ba

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.