Pros i con­tres de la ge­ni­a­li­tat

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - AN­TO­NIO LOZANO

Es pot es­criu­re una no­vel·la so­bre la ge­ni­a­li­tat que si­gui una ge­ni­a­li­tat i que aques­ta ge­ni­a­li­tat su­po­si en part una rè­mo­ra? Pot una obra mes­tra in­cor­po­rar el seu pro­pi me­ca­nis­me d’au­to­des­truc­ció? Com se li po­den po­sar objeccions a una no­vel·la ge­ni­al so­bre el ge­ni que ha es­crit sens dub­te un ge­ni i que su­po­sa una ce­le­bra­ció de l’in­tel·lec­te i la cre­a­ti­vi­tat? No te­nen al­gu­na co­sa de sa­grat, d’in­to­ca­ble, les obres que du­en a ter­me un es­forç ím­pro­be i sug­ge­ri­dor per re­for­mu­lar les lleis del seu gè­ne­re? Com do­nar-li l’es­que­na a una no­vel·la que et xiu­xi­ue­ja que t’uni­ràs a les hor­des d’ig­no­rants que pul·lu­len per les se­ves pà­gi­nes si no per­se­ve­res i, en pa­ral·lel, en una me­na de car­ta al lec­tor en­crip­ta­da, ar­re­met en una de les se­ves pà­gi­nes con­tra el ta­bú d’aban­do­nar al­gu­na co­sa per la sim­ple raó que no re­sul­ti agra­da­ble?

Aques­tes i al­tres qües­ti­ons ron­da­ven pel cap del crí­tic du­rant i des­prés d’en­fron­tar-se a El úl­ti­mo sa­murái (no con­fon­dre amb la pel·lí­cu­la ho­mò­ni­ma pro­ta­go­nit­za­da per Tom Crui­se), òpe­ra pri­ma de He­len DeWitt (Mary­land, 1957), pu­bli­ca­da ori­gi­nà­ri­a­ment el 2000 pe­rò que un obs­ta­cle le­gal va dei­xar fo­ra de la cir­cu­la­ció du­rant set­ze anys, i en­torn de la qual han vo­le­te­jat eti­que­tes tan en­ve­ri­na­des com de cul­te o hy­pe . La no­vel·la se­gueix els pas­sos de Lu­do, un nen su­per­do­tat, ini­ci­at per la se­va ma­re, Siby­lla, en l’es­tu­di del grec clàs­sic als qu­a­tre anys, i que en poc temps as­su­meix co­nei­xe­ments d’un munt d’idi­o­mes, clàs­sics uni­ver­sals de la li­te­ra­tu­ra i ma­tè­ri­es com la fí­si­ca, la his­tò­ria de l’art i la mú­si­ca. Cons­ci­ent per tra­di­ció fa­mi­li­ar de la fre­qüèn­cia amb què el ta­lent in­nat és

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.