Tor­nar a mi­rar

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

In­grid Gu­ar­di­o­la in­da­ga en la fe­ri­da ober­ta que cau­sen els dis­po­si­tius tec­no­lò­gics, capa­ços de ma­ni­pu­lar la nos­tra vis­ta, men­tre Ar­tur Ra­mon llan­ça un al·le­gat per sal­var de l’oblit obres claus de la cultura ca­ta­la­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.