Fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 17 De Novembre Del 2018 -

1 Yo, Ju­lia N/– San­ti­a­go Pos­te­gui­llo, Pla­ne­ta. Vi­da de l’em­pe­ra­driu romana Ju­lia Dom­na, una do­na fas­ci­nant 2 Tú no ma­tarás 1/3 Ju­lia Na­var­ro, Pla­za y Ja­nés. Tres es­pa­nyols fu­gits de la Guer­ra Ci­vil re­ca­len a Ale­xan­dria i Pa­rís 3 El rey re­ci­be 2/9 Edu­ar­do Men­do­za, Seix Bar­ral. A la Bar­ce­lo­na dels 60 i 70 Ru­fo Ba­ta­lla bus­ca el seu lloc al món 4 Fi­na­les que me­re­cen una his­to­ria 4/3 Al­bert Espinosa, Gri­jal­bo. Vint-i-un re­lats so­bre la fra­gi­li­tat de les emo­ci­ons hu­ma­nes 5 La hi­ja del re­lo­je­ro N/– Ka­te Mor­ton, Su­ma. Una ar­xi­ve­ra ex­plo­ra les vi­des d’un grup d’ar­tis­tes de l’èpo­ca vic­to­ri­a­na 6 Fi­na­les que me­re­cen una his­to­ria 4/3 Al­bert Espinosa, Gri­jal­bo. Vint-i-un re­lats so­bre la fra­gi­li­tat de les re­la­ci­ons hu­ma­nes 7 Un mar vi­o­le­ta os­cu­ro N/– Ayan­ta Ba­ri­lli, Pla­ne­ta. La his­tò­ria de tres ge­ne­ra­ci­ons de do­nes d’una ma­tei­xa fa­mí­lia 8 Sa­bo­ta­je 5/5 Ar­tu­ro Pé­rez-Re­ver­te, Al­fa­gua­ra. Fal­có vol evi­tar que el ‘Gu­er­ni­ca’ es pre­sen­ti a l’Ex­po de Pa­rís 9 La mu­er­te del co­men­da­dor. Li­bro 1 6/4 Ha­ruki Mu­raka­mi, Tus­quets. Un re­tra­tis­ta es re­ti­ra al camp i des­co­breix un qua­dre enig­mà­tic 10 La des­a­pa­ri­ci­ón de Stephanie Mai­ler 7/12 Joël Dicker, Al­fa­gua­ra. Una pe­ri­o­dis­ta des­a­pa­reix des­prés de de­ma­nar de re­o­brir un as­sas­si­nat 2 2/3 Al­bert Espinosa, Ro­sa dels Vents. Vint-i-un re­lats so­bre la fra­gi­li­tat de les re­la­ci­ons hu­ma­nes 3 Apren­dre a par­lar amb les plan­tes 4/6 Mar­ta Or­ri­ols, Pe­ris­co­pi. La Pau­la, de 40 anys, s’ha de re­con­ci­li­ar amb un món que ja no re­co­neix 4 La fi­lla del re­llot­ger N/– Ka­te Mor­ton, Ro­sa dels Vents. Una ar­xi­ve­ra ex­plo­ra les vi­des d’un grup d’ar­tis­tes vic­to­ri­ans 5 Tot el bé i tot el mal 5/3 Ca­re San­tos, Co­lum­na. Una do­na d’èxit s’en­fon­sa al sa­ber que el seu fill ha in­ten­tat su­ï­ci­dar-se 6 Els co­loms de la Bo­que­ria 6/8 Jor­di Bas­té/Marc Ar­ti­gau, Ro­sa dels Vents. As­sas­si­nen una do­na al mer­cat de la Bo­que­ria 7 La mort del co­ma­na­dor. Lli­bre 1 7/4 Ha­ruki Mu­raka­mi, Empúries. Un re­tra­tis­ta es re­ti­ra al camp i des­co­breix un qua­dre enig­mà­tic 8 El dia que Bar­ce­lo­na va mo­rir 10/2 En­ric Cal­pe­na, Ro­sa dels Vents. La Bar­ce­lo­na de 985 va ser de­vas­ta­da per les tro­pes d’Al­man­zor 9 El cel no és per a tot­hom 9/9 Mar­ta Ro­jals, Ana­gra­ma. La his­tò­ria d’una fa­mí­lia con­vul­sa al llarg de qua­tre dè­ca­des 10 La des­a­pa­ri­ció de Stephanie Mai­ler 3/12 Joël Dicker, La Cam­pa­na.Des­a­pa­reix una pe­ri­o­dis­ta des­prés de re­o­brir un múl­ti­ple as­sas­si­nat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.