Tra­fi­cants de re­si­dus

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - AL­BERT LLADÓ

Agus­tín Fernán­dez Ma­llo (A Co­ruña, 1967) ha abor­dat el món ar­tís­tic a Te­o­ría ge­ne­ral de la ba­su­ra des d’aquells llocs que re­but­gem du­rant el pro­cés cre­a­tiu. L’au­tor es pre­gun­ta què pas­sa amb to­tes aque­lles co­ses que con­si­de­rem re­si­dus, si­guin fí­sics o sim­bò­lics, i quin pa­per juguen en les tèc­ni­ques apro­pi­a­ci­o­nis­tes, in­he­rents a to­ta

La fic­ció és el re­sul­tat d’afe­gir part de la re­a­li­tat pre­sent a una co­sa que fins ara no exis­tia

cons­truc­ció es­tè­ti­ca.

La cul­tu­ra és el re­sul­tat d’una com­ple­xi­tat. Per un cos­tat, te­nim les “parts sò­li­des”, aque­lles em­prem­tes pal­pa­bles que po­dem iden­ti­fi­car i clas­si­fi­car (pensem què fa un pa­le­on­tò­leg amb os­sos i dents). Però, d’al­tra ban­da, per ge­ne­rar un re­lat ne­ces­si­tem les “parts to­ves” que, obli­ga­tò­ri­a­ment, han de ser in­fe­ri­des (són

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.