Amb la llum d’Ei­vis­sa

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s - NAILA VÁZ­QUEZ TANTINYÀ

La Llot­ja, l’Es­co­la Su­pe­ri­or de Dis­seny i Art de Bar­ce­lo­na, ret ho­me­nat­ge al pin­tor ei­vis­senc Vi­cent Fer­rer i Gu­asch (Sant An­to­ni de Port­many, 1917-Ei­vis­sa, 2008) en el cen­te­na­ri del seu nai­xe­ment amb la do­ble ex­po­si­ció Fer­rer i Gu­asch, el pin­tor dels blancs i la llum d’Ei­vis­sa. L’es­co­la, cre­a­da el 1775, com­par­tia an­ti­ga­ment edi­fi­ci amb la Re­ial Aca­dè­mia de Be­lles Arts de Sant Jor­di, com­ple­tant la for­ma­ció ar­tís­ti­ca de nom­bro­sos pin­tors, en­tre ells, el ma­teix Fer­rer i Gu­asch. Ac­tu­al­ment, ja tras­lla­da­da fo­ra de la llot­ja ma­rí­ti­ma, les du­es mos­tres po­den vi­si­tar-se a les seus de Sar­rià i Sant An­dreu. Les du­es mos­tres re­cu­llen una tren­te­na d’obres de l’artista de pe­tit i mig for­mat que da­ten des dels anys 60 fins al 2000.

Fer­rer i Gu­asch re­tra­ta la vi­da de l’illa en múl­ti­ples pai­sat­ges a l’oli, im­mor­ta­lit­zant les tra­di­ci­o­nals fin­ques ei­vis­sen­ques de for­mes qua­dra­des i blancs im­pol·luts, els la­be­rín­tics car­rers de Dalt Vi­la o les icò­ni­ques imat­ges del port d’Ei­vis­sa. Les obres trans­pi­ren una tran­quil·li­tat i as­sos­sec tí­pics d’al­guns ra­cons de l’illa, so­bre­tot fo­ra de la tem­po­ra­da d’es­tiu. Amb imat­ges gai­re­bé atem­po­rals, l’artista cap­tu­ra els de­talls d’una ar­qui­tec­tu­ra sò­bria i aus­te­ra que ha va­ri­at poc en el temps. Amb una pa­le­ta do­mi­na­da pels tons blancs, di­fe­ren­ci­ats pel joc d’om­bres que les for­mes ar­qui­tec­tò­ni­ques pro­jec­ten en­tre si, i el blau clar del net cel me­di­ter­ra­ni, el pin­tor cap­ta amb perí­cia na­tu­ra­lis­ta un dels ele­ments més mà­gics de l’illa: la llum. La pu­re­sa cro­mà­ti­ca del blanc es tren­ca només pun­tu­al­ment pel blau, ver­mell, ta­ron­ja o fins i tot ro­sat de fi­nes­tres i por­tes.

La ma­jo­ria d’obres se cen­tren en pai­sat­ges es­tà­tics, sen­se gent, que di­bui­xen pe­tits i bells la­be­rints fa­mi­li­ars que tes­ti­fi­quen la cons­tàn­cia i de­di­ca­ció de Fer­rer i Gu­asch, ai­xí com la se­va evo­lu­ció. Si bé en les pe­ces més an­ti­gues les pin­ze­lla­des te­nen un traç més evi­dent i els co­lors ten­dei­xen més a l’ocre, amb el pas del temps s’apre­cia un es­til més de­pu­rat i sim­ple, sen­so­ri­al i aní­mi­ca­ment re­co­nei­xi­ble.

’Sen­se tí­tol’, 1980

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.