PI­EN­SO EN TU MIRÁ. Cap.3: Ce­los

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Escenari|s -

Dins d’una vi­tri­na pin­ta­da amb els co­lors de la ban­de­ra es­pa­nyo­la s’al­ça la Ro­sa­lía de la cin­tu­ra al cap. To­ta ella sem­bla una es­cul­tu­ra, que des­ta­ca pel seu es­ta­tis­me. Cus­tic crea una pa­ra­do­xa molt in­teres­sant per­què, mal­grat que hi ha una ba­se d’ai­gua que es mou cir­cu­lar­ment bus­cant l’ex­pan­sió, ella es tro­ba tan­ca­da, no po­dent pro­jec­tar-se com desit­ja­ria. Els ob­jec­tes so­bre el seu cap es­tan col·lo­cats a tall de jeroglífic, i re­flec­tei­xen la se­va per­so­na­li­tat. La po­si­ció dels bra­ços sug­ge­reix una do­ble lec­tu­ra que té les se­ves ar­rels en la tra­di­ció: evo­ca el bra­ceig fla­menc i les ba­nyes del to­ro, que tam­bé són sím­bol d’en­gany. mirá, li­mo­nes

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.