PRESO Cap.6: Clau­su­ra

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Escenari|s -

La sen­sa­ció d’em­pre­so­na­ment de la pro­ta­go­nis­ta ja és evi­dent. Cus­tic li cons­tru­eix una pre­só de be­lles for­mes com a me­tà­fo­ra de la re­la­ció. Mal­grat ser clara­ment tò­xi­ca i pri­var de lli­ber­tats la do­na, ella en­ca­ra no és del tot cons­ci­ent de com n’és, de no­ci­va, i, per ai­xò, apos­ta per man­te­nir-la. Les fa­ses lu­nars al vol­tant del seu cos mar­quen com li pe­sen les llar­gues nits en què se sent em­pre­so­na­da. En­tre els bra­ços, com si vol­gués pro­te­gir una co­sa que és se­va, sub­jec­ta un gra­pat de ta­ron­ges. Aquest de­tall, que tren­ca amb l’es­ta­tis­me de Pi­en­so en tu l’artista el va re­co­llir del qua­dre Na­ran­jas y

del pin­tor sim­bo­lis­ta Ju­lio Ro­me­ro.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.