Fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 24 De Novembre Del 2018 -

1 Yo, Ju­lia 1/2 San­ti­a­go Pos­te­gui­llo, Pla­ne­ta. Vi­da de l’em­pe­ra­driu ro­ma­na Ju­lia Dom­na, una do­na fas­ci­nant 2 Tú no ma­tarás 2/4 Ju­lia Na­var­ro, Pla­za y Ja­nés. Tres es­pa­nyols fu­gits de la Guer­ra Ci­vil fan cap a Ale­xan­dria i Pa­rís 3 Me­mo­ri­as de una sal­va­je N/– @Sr­ta. Be­bi, Pla­ne­ta. La K és re­cep­ci­o­nis­ta en un bar de cam­bre­res i veu els abu­sos que es prac­ti­quen 4 Fi­na­les que me­re­cen una his­to­ria 4/4 Al­bert Es­pi­no­sa, Gri­jal­bo. Vint-i-un re­lats so­bre la fra­gi­li­tat de les emo­ci­ons hu­ma­nes 5 La hi­ja del re­lo­je­ro 5/2 Ka­te Mor­ton, Su­ma. Una ar­xi­ve­ra ex­plo­ra les vi­des d’un grup d’ar­tis­tes de l’èpo­ca vic­to­ri­a­na 6 Yo soy Eric Zim­mer­man II N/– Me­gan Maxwell, Esen­cia. En ple­na re­la­ció tem­pes­tu­o­sa, la Ju­dith i l’Eric se­ran pa­res 7 Un mar vi­o­le­ta os­cu­ro 7/2 Ayan­ta Ba­ri­lli, Pla­ne­ta. La his­tò­ria de tres ge­ne­ra­ci­ons de do­nes d’una ma­tei­xa fa­mí­lia 8 Una noc­he en el pa­rai­so N/– Lu­cia Ber­lin, Al­fa­gua­ra. Vint-i-dos con­tes de l’au­to­ra del ‘Ma­nu­al per a do­nes de fer fei­nes’ 9 La mu­er­te del co­men­da­dor. Li­bro 1 9/5 Ha­ruki Mu­raka­mi, Tus­quets. Un re­tra­tis­ta es re­ti­ra al camp i des­co­breix un qua­dre enig­mà­tic 10 Se­si­ón noc­tur­na –/2 Mic­ha­el Con­nelly, Ali­an­za. La de­tec­tiu Ba­llard in­ves­ti­ga un crim als tu­rons de Hollywo­od 2 4/2 Ka­te Mor­ton, Ro­sa dels Vents. Una ar­xi­ve­ra ex­plo­ra les vi­des d’un grup d’ar­tis­tes vic­to­ri­ans 3 Apren­dre a par­lar amb les plan­tes 3/7 Mar­ta Or­ri­ols, Pe­ris­co­pi. La Pau­la, de 40 anys, s’ha de re­con­ci­li­ar amb un món que ja no re­co­neix 4 Fi­nals que me­rei­xen una his­tò­ria 2/4 Al­bert Es­pi­no­sa, Ro­sa dels Vents. Vint-i-un re­lats so­bre la fra­gi­li­tat de les re­la­ci­ons hu­ma­nes 5 Tot el bé i tot el mal 5/4 Ca­re Santos, Co­lum­na. Una do­na d’èxit s’en­fon­sa quan sap que el seu fill ha in­ten­tat su­ï­ci­dar-se 6 Els co­loms de la Bo­que­ria 6/9 Jor­di Bas­té/Marc Ar­ti­gau, Ro­sa dels Vents. As­sas­si­nen una do­na al mer­cat de la Bo­que­ria 7 La mort del co­ma­na­dor. Lli­bre 1 7/5 Ha­ruki Mu­raka­mi, Em­pú­ri­es. Un re­tra­tis­ta es re­ti­ra al camp i des­co­breix un qua­dre enig­mà­tic 8 El llit dels al­tres N/– Anna Pun­so­da, Ams­ter­dam. La pro­ta­go­nis­ta des­ta­pa la se­va àni­ma en un hos­tal de car­re­te­ra 9 El cel no és per a tot­hom 9/10 Mar­ta Ro­jals, Ana­gra­ma. La his­tò­ria d’una fa­mí­lia con­vul­sa al llarg de qua­tre dè­ca­des 10 Un ves­pre al pa­ra­dís N/– Lu­cia Ber­lin, L’Al­tra. Vint-i-dos con­tes de l’au­to­ra del ‘Ma­nu­al per a do­nes de fer fei­nes’

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.