Se­go­na opor­tu­ni­tat

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 24 De Novembre Del 2018 -

L’ex­po­si­ció del MNAC de l’any pas­sat va res­ca­tar la in­tri­gant fi­gu­ra d’Ismael Smith Ma­rí, l’ar­tis­ta que va gau­dir de fa­ma local du­rant el nou­cen­tis­me, mal­grat que la se­va obra i la se­va sen­si­bi­li­tat que­er te­nen poc a veu­re amb l’or­dre que s’as­so­cia amb aquell mo­vi­ment. Els que se la van per­dre o els que es van que­dar amb ga­nes de més po­den anar ara al Pa­lau An­ti­gui­tats, a Bar­ce­lo­na, on s’ex­po­sen fins a fi­nals de ge­ner un cen­te­nar d’obres (es­cul­tu­res, il·lus­tra­ci­ons, ex­li­bris...) d’aquest dan­di de­ca­dent que va tas­tar Pa­rís en la se­va jo­ven­tut, va tor­nar desen­ga­nyat, va acu­mu­lar pro­jec­tes sen­se re­a­lit­zar (com ara el seu mo­nu­ment al Sa­grat Cor que no es va ac­cep­tar a l’Ex­po­si­ció Uni­ver­sal del 1929) i va aca­bar pas­sant els úl­tims dot­ze anys de la se­va vi­da tan­cat al psi­quià­tric de Blo­o­ming­da­le.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.