No-fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 24 De Novembre Del 2018 -

1 El nau­fra­gio 1/9 Lola Gar­cía, Pe­nín­su­la. De com es va for­jar el pro­cés i es va aca­bar per­dent l’au­to­go­vern 2 Mi his­to­ria N/– Mic­he­lle Oba­ma, Pla­za y Ja­nés. L’ex-pri­me­ra da­ma re­cor­da la se­va vi­da di­fí­cil i cri­ti­ca Trump 3 Nu­do Es­paña 7/3 En­ric Ju­li­a­na/Pa­blo Igle­si­as, Arpa. Con­ver­sa so­bre la cru­ï­lla de Ca­ta­lu­nya, Es­pa­nya i Eu­ro­pa 4 El do­mi­nio mun­di­al 4/2 Pe­dro Baños, Ari­el. Claus per do­mi­nar els res­sorts del po­der en un món glo­ba­lit­zat 5 21 lec­ci­o­nes pa­ra el si­glo XXI 2/10 Yu­val No­ah Ha­ra­ri, De­ba­te. As­saig so­bre el can­vi cli­mà­tic i les tec­no­lo­gi­es dis­rup­ti­ves 6 1000 re­ce­tas de oro N/– Kar­los Ar­guiña­no, Pla­ne­ta. Des­prés de mig se­gle cui­nant, l’au­tor ens brin­da el seu re­cep­ta­ri es­sen­ci­al 7 Bi­o­gra­fía de la hu­ma­ni­dad 9/2 Jo­sé An­to­nio Ma­ri­na, Ari­el. Una ge­ne­a­lo­gia de l’evo­lu­ció de la cultura hu­ma­na fins al pre­sent 8 Los 80 años de So­fía 5/3 Jai­me Peña­fi­el, Gri­jal­bo. Un re­cor­re­gut ín­tim i fa­mi­li­ar a tra­vés de la vi­da de la rei­na emè­ri­ta 9 Bre­ves res­pu­es­tas pa­ra las gran­des pre­gun­tas 3/3 Step­hen Hawking, Crí­ti­ca. Obra pòs­tu­ma en la qual es par­la de l’exis­tèn­cia de Déu i del cos­mos 10 Ca­ta­la­nes y es­co­ce­ses 6/4 John Elli­ott, Tau­rus. Anà­li­si his­tò­ri­ca i com­pa­ra­da dels na­ci­o­na­lis­mes ca­ta­là i es­co­cès 2 Res és im­pos­si­ble N/– Ki­li­an Jor­net, Ara Lli­bres. El gran at­le­ta re­pas­sa les se­ves úl­ti­mes ex­pe­ri­èn­ci­es, en es­pe­ci­al a l’Hi­mà­la­ia 3 La me­va his­tò­ria N/– Mic­he­lle Oba­ma, Ro­sa dels Vents. L’ex-pri­me­ra da­ma re­cor­da la se­va vi­da di­fí­cil i cri­ti­ca Trump 4 Es­crits de pre­só 2/7 Jo­a­quim Forn, En­ci­clo­pè­dia Ca­ta­la­na. Di­e­ta­ri sen­se ran­cú­nia es­crit des de la pre­só d’Es­tre­me­ra 5 Ori­ol Jun­que­ras. Fins que si­guem lliu­res 1/2 Ser­gi Sol, Ara Lli­bres. Re­lat so­bre el lí­der d’ERC, el seu pa­per en el re­fe­rèn­dum i l’in­grés a la pre­só 6 Ca­ta­lu­nya, mi­rall tren­cat 8/2 Jo­a­quim Na­dal, Pòr­tic. Pro­pos­tes per sor­tir del la­be­rint en què s’ha fi­cat la política ca­ta­la­na 7 La cri­si ca­ta­la­na 3/7 Carles Puig­de­mont, La Cam­pa­na. Pro­pos­ta per sor­tir de la cri­si ca­ta­la­na a tra­vés d’una me­di­a­ció 8 El tu­mor N/– Toni So­ler, Ana­gra­ma. L’au­tor evo­ca la pèr­dua del pa­re quan ell no­més te­nia 14 anys 9 In­for­me so­bre Ca­ta­lu­nya 7/7 Jo­sé En­ri­que Ruiz-Do­mè­nec, Ro­sa dels Vents. Sín­te­si so­bre tret­ze se­gles d’iden­ti­tat ca­ta­la­na 10 Ca­ta­lans i es­co­ce­sos 4/4 John Elli­ott, Ro­sa dels Vents. Anà­li­si his­tò­ri­ca i com­pa­ra­da dels na­ci­o­na­lis­mes ca­ta­là i es­co­cès

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.