AQUES­TA SET­MA­NA DES­TA­CA

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 24 De Novembre Del 2018 -

La si­tu­a­ció política mun­di­al, es­pa­nyo­la i ca­ta­la­na es­tà tan em­bo­li­ca­da que les sín­te­sis ex­pli­ca­ti­ves te­nen una re­cep­ció molt ca­lo­ro­sa. Bor­ja de Ri­quer ha co­or­di­nat un vo­lum so­bre què ha apor­tat Ca­ta­lu­nya al món, i s’ha po­sat com a nú­me­ro u tot just sor­tir. D’al­tra ban­da ‘Nu­do Es­paña’ s’ha en­fi­lat al nú­me­ro tres: en aquest ori­gi­nal ‘tê­te-à-tê­te’ el pe­ri­o­dis­ta En­ric Ju­li­a­na i el lí­der de Po­dem, Pa­blo Igle­si­as, in­ter­can­vi­en punts de vis­ta so­bre els prin­ci­pals te­mes na­ci­o­nals i eu­ro­peus. Cal res­sal­tar tam­bé aques­ta set­ma­na la ir­rup­ció de les me­mò­ri­es de Mic­he­lle Oba­ma, ‘La me­va his­tò­ria’, qui a més de nar­rar una di­fí­cil in­fan­te­sa, el seu en­a­mo­ra­ment de Ba­rack i els anys de pri­me­ra da­ma, es per­met una quan­tes pu­lles con­tra Do­nald Trump.- S.C.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.